Učni načrt predmeta

Predmet:
Optični kemijski senzorji
Course:
Optical Chemical Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-529
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksandra Lobnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit
50 %
Written examination
Seminarska naloga in njen ustni zagovor
50 %
Seminar work and its oral defense
Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj 60% možnih točk.
For a successfully passed exam a student must achieve at least 60% of all possible points for each particular part of above obligations.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. HADELA, Ajra, LAKIĆ, Marijana, POTOČNIK, Mateja, KOŠAK, Aljoša, GUTMAHER, Andreja, LOBNIK, Aleksandra. Novel reusable functionalized magnetic cobalt ferrite nanoparticles as oil adsorbents. Adsorption science & technology. [Online ed.]. 2020, vol. 38, issue 5/6, str. 168-190. ISSN 2048-4038. DOI: 10.1177/0263617420922014
2. LOBNIK, Aleksandra, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, KOŠAK, Aljoša. Nanostructured materials use in sensors: their benefits and drawbacks. V/In: YAHYA, Noorhana (ur./Ed.). Carbon and oxide nanostructures: synthesis, characterization and applications, (Advanced structured materials, Vol. 5). Springer, Berlin Heidelberg, 2011, 307-354.
3. LOBNIK, Aleksandra. Absorption-based sensors. V/In: BALDINI, Francesco (ur./Ed.). Optical chemical sensors, (NATO science series, Series II, Mathematics, physics, and chemistry, Vol. 224). Dordrecht: Springer, cop. 2006, 77-98.
4. LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela. Postopek in optični kemijski senzor s sol-gel membrano za detekcijo organofosfatov: patent št. SI 23556 A, datum objave 31.5.2012; patentna prijava št. P- 201000405 z dne 29. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. [7, 2] str. / Sol-gel based optical chemical sensor for detection of organophosphates and method for preparation thereof: patent No. SI 23556 A, publication date 31.5.2012; patent application No. P-201000405 dated 29. 11. 2010. Ljubljana: The Slovenian Intellectual Property Office, 2012. [7, 2].
5. ČAJLAKOVIĆ, Merima, LOBNIK, Aleksandra. Metoda in optični senzor za kontinuirano merjenje raztopljenega vodikovega peroksida: patent SI 21110 A, datum objave 30.06.2003 : št. prijave 200100317, datum prijave 10.12.2001. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 30 cm. 3 f. / Optical sensor for continuous measurement of dissolved hydrogen peroxide and method for preparation thereof: patent SI 21110 A, publication date 30.06.2003 : application No. 200100317, application date 10.12.2001. Ljubljana: The Slovenian Intellectual Property Office, 30 cm. 3 f.