Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektrokemijski senzorji
Course:
Electrochemical Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-530
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Kristina Žužek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Potienciometrični senzorji, vključujoč potenciometrične titracije, delovanje iono-selektivnih elektrod, plinskih elektrod ter senzorjev pH-ja, plinov in encimov.
- Amperometrični in voltametrični senzorji, vklučujoč amperometrične titracije, membranske elektrode, modificirane elektrode ter tehnike za povečanje njihove občutljivosti in selektivnosti za elektro-zaznavanje.
- Elektrokemijska senzorika v povezavi z elektrokataliznimi in biokataliznimi procesi.
-Mehanizmi elektrokatalize in z njim povezana izboljšava senzoričnih lastnosti nanostrukturiranih elektrokemijskih senzorjev.
- Elektrokmijski senzorji na osnovi prevodnih polimerov za detekcijo toksičnih organskih spojin.
- Umeščanje poznanih elektrokemijskih senzornih tehnologij in njihova nadgradnja do končne senzorične platforme in uporabe v sodelovanju z Fakulteto za Elektrotehniko in Računalnišvo Univerze v Mariboru.

- Potentiometric sensors, including potentiometric titrations, the functioning of ion-selective electrodes, glass electrodes and pH sensors, gas sensors and enzyme-selective electrodes.
- Amperometric and voltammetric sensors including amperometric titrations, membrane electrodes, modified electrodes and selectivity and sensitivity-increment techniques, and electroanalysis/detection.
- Electrochemical sensors in connection with electrocatalysis and biocatalytic processes,
- Electrocatalysis mechanisms and related enhancement of sensory properties of nanostructured electrochemical sensors.
- Electrochemical sensors based on conductive polymers for the detection of toxic organic compounds.
- Placement of known electrochemical sensing technologies and their upgrading to the final sensory platform and use in cooperation with the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige / Books:
- J. Bard, Z. R. Faulkner, Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2001.
- S. Alegret, A. Merkoci, Electrochemical Sensor Analysis, Elsevier, Amsterdam, 2007.

Izbrani članki v revijah / Selected papers from periodicals:
- Biosensors and bioelectronics
- Electrochimica Acta
- Sensors and actuators B-chemical
- Journal of Electrochemical Society

Literatura proizvajalcev instrumentov / Documents by instrument manufacturers

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- poznavanje in razumevanje elektrokemijskih principov in metod za analizne namene in namene elektrokatalize kot tudi poznavanje skrajnostnih meja slednjih ter njihova nadgradnja,
- prepoznavanje specifičnosti analitskega problema ter poglobljeno znanje v smeri predlaganja najbolj ustrezne analizne/zaznavne tehnike,
- prepoznavanje procesa zaznavanje ter vpliv na kinetiko slednjega preko uporabe elektrokataliznih principov
- sposobnost analize signalov iz detektorja ter njihova interpretacija,
- predvidevanje ter podajanje nadaljnjih ukrepov za izboljšavo učinkovitosti metode.

Kompetence:
- izbira ustrezne analizne metode oz. tehnike za specifičen problem analize oz. zaznavanja,
- sposobnost postavitve celotnega sistema zaznavanja,
- sposobnost izvedbe meritve na zahtevanem analiznem sistemu,
- sposobnost kritične evalvacije pridobljenih eksperimentalnih podatkov.

Objectives:
- knowledge and understanding of electrochemical measurements and methods for analytical and catalytic purposes as well as cutting-edge approaches to related analytical issues,
- recognition of the specificity of an analyte and proposing an appropriate method,
- recognition of the sensory process and influence on the kinetics of the latter through the use of electrocatalysis principles
- analysis of the detector signals and their evaluation and interpretation,
- prediction and guidelines for improved performance.

Competences:
- ability to select an appropriate analysis method for a specific analytical problem,
- ability to construct a working electrochemical electro system,
- ability to perform a measurement/data run on the assembled system,
- ability to critically evaluate the obtained experimental data.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje elektrokemijskih principov zaznavanja in merjenja ter postavitve celotnega elektrokemijskega merilnega sistema,
- razumevanje elektrokemijskega izvora izmerjenih signalov,
- sposobnost nadgradnje pridobljenega znanja v uporabne namene.

Knowledge and understanding:
- understanding of electrochemical measurements and mechanisms principles and set-ups,
- understanding of the measured signals of electrochemical origin,
- upgrade and application of obtained knowledge.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja.
Prepoznavanje ter reševanje analitskih problemov.
Interaktivno reševanje realnega problema, povezanega z doktorskim študijem študenta.

Interactive lectures.
Identification and solving of analytical/sensing problems.
Interactive solving of a problem related to the PhD topic.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar z zagovorom reševanja realnega problema
50 %
Seminar with the presentation of a case-study
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BERNAL, Miguel, TORRES, Daniel, SEMSARI PARAPARI, Sorour, ČEH, Miran, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo, USTARROZ, Jon. A microscopic view on the electrochemical deposition and dissolution of Au with scanning electrochemical cell microscopy. Part I. Electrochimica acta. Mar. 2023, vol. 445, [article no.] 142023, str. 1-12, ilustr. ISSN 1873-3859. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468623002104?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.electacta.2023.142023. [COBISS.SI-ID 142344963]
2. TRAFELA, Špela, KRISHNAMURTHY, Abhilash, ŽAGAR, Kristina, KAVČIČ, Urška, KARLOVITS, Igor, KLOPČIČ, Beno, ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. IoT electrochemical sensor with integrated N i ( O H ) 2 – N i nanowires for detecting formaldehyde in tap water. Sensors. May 2023, vol. 23, iss. 10, [article no.] 4676, str. 1-11, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4676/htm, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16615, DOI: 10.3390/s23104676. [COBISS.SI-ID 153733635]
3. KORENT, Anja, TRAFELA, Špela, ŽAGAR, Kristina, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Au-decorated electrochemically synthesised polyaniline-based sensory platform for amperometric detection of aqueous ammonia in biological fluids. Electrochimica Acta. [Print ed.]. 2022, vol. 430, art. 141034, 19 str. ISSN 0013-4686. DOI: 10.1016/j.electacta.2022.141034. [COBISS.SI-ID 118430979]
4. TRAFELA, Špela, ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Surface modification for the enhanced electrocatalytic HCHO oxidation performance of Ni-thin-film-based catalysts. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2021, vol. 537, str. 147822-1-147822-12. ISSN 0169-4332. DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.147822. [COBISS.SI-ID 28465667]
5. KORENT, Anja, ŽAGAR, Kristina, ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, REDON, Nathalie, WOJKIEWICZ, Jean-Luc, DUC, Caroline. Facile fabrication of an ammonia-gas sensor using electrochemically synthesised polyaniline on commercial screen-printed three-electrode systems. Sensors. 2021, vol. 21, no. 1, str. 169-1-169-18. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s21010169. [COBISS.SI-ID 44777987]