Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektrokemijski senzorji
Course:
Electrochemical Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-530
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Kristina Žužek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar z zagovorom reševanja realnega problema
50 %
Seminar with the presentation of a case-study
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TRAFELA, Špela, ZAVAŠNIK, Janez, ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Formation of a Ni(OH)2/NiOOH Ni(OH)2/NiOOH active redox couple on nickel nanowires for formaldehyde detection in alkaline medi. Electrochimica Acta, ISSN 0013-4686. [Print ed.], [in press] 2019, 25 str., doi: 10.1016/j.electacta.2019.04.060. [COBISS.SI-ID 32309543]
2. XU, Xuan, ŠTURM, Sašo, ZAVAŠNIK, Janez, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Electrodeposition of a rare-earth iron alloy from an ionic-liquid electrolyte. ChemElectroChem, ISSN 2196-0216, [in press] 2019, 11 str., doi: 10.1002/celc.201900286
3. ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, TRAFELA, Špela, SAMARDŽIJA, Zoran, SPREITZER, Matjaž, JAGLIČIĆ, Zvonko, NADRAH, Peter, ZORKO, Mateja, BELE, Marjan, TIŠLER, Tatjana, PINTAR, Albin, ŠTURM, Sašo, KOSTEVŠEK, Nina. Austenite-martensite transformation in electrodeposited Fe70Pd30Fe70Pd30 NWs : a step towards making bio-nano-actuators tested on in-vivo systems. Smart materials and structures, ISSN 0964-1726, Februaray 2018, vol. 27, str. 035018 2018, 19 str1-10, doi: 10.1088/1361-665X/aaacb0. [COBISS.SI-ID 31185447]
4. AMBROŽIČ, Bojan, PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, KOSTEVŠEK, Nina, LIKOZAR, Blaž, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo. Controlling the radical-induced redox chemistry inside a liquid-cell TEM. Chemical science, ISSN 2041-6520, 2019, vol. 10, no. 38, str. 8735-8743, doi: 10.1039/c9sc02227a. [COBISS.SI-ID 32582439], [JCR, SNIP,
5. KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, PIHLAR, Boris, KOBE, Spomenka. A comparative study of the electrochemical deposition kinetics of iron-palladium alloys on a flat electrode and in a porous alumina template. Electrochimica Acta, ISSN 0013-4686. [Print ed.], 2014, vol. 125, str. 320-329, doi: 10.1016/j.electacta.2014.01.115. [COBISS.SI-ID 27452967]