Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektromagnetni senzorji
Course:
Electromagnetic Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST-531
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, PUC, Uroš, ZIDANŠEK, Aleksander. Challenges and opportunities of terahertz technology in construction and demolition waste management. Journal of environmental management. 2022, vol. 315, str. 115118-1-115118-8, ilustr. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115118
2. JAZBINŠEK, Mojca, PUC, Uroš, ABINA, Andreja, ZIDANŠEK, Aleksander. Organic crystals for THz photonics. Applied sciences. 2019, vol. 9, no. 5, str. 882-1-882-45. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app9050882. [COBISS.SI-ID 32214055]
3. GUDIMALLA, Apparao, THOMAS, Sabu, ZIDANŠEK, Aleksander. Phase behaviour of n-CB liquid crystals confined to controlled pore glasses. Journal of molecular structure. [Print ed.]. 2021, vol. 1235, str. 130217-1-130217-12. ISSN 0022-2860. DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130217
4. PUC, Uroš, ABINA, Andreja, JEGLIČ, Anton, ZIDANŠEK, Aleksander, KAŠALYNAS, Irmantas, VENCKEVIČIUS, Rimvydas, VALUŠIS, Gintaras. Spectroscopic analysis of melatonin in the terahertz frequency range. Sensors. 2018, vol. 18, no. 12, str. 4098-1-4098-12. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s18124098. [COBISS.SI-ID 31962407]
5. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. Tailoring electrical conductivity of two dimensional nanomaterials using plasma for edge electronics : a mini review. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, vol. 13, no. 3, str. 427-443. ISSN 2095-0179. DOI: 10.1007/s11705-019-1805-4. [COBISS.SI-ID 32306471]