Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektromagnetni senzorji
Course:
Electromagnetic Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST-531
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Andreja Abina , doc. dr. Uroš Puc
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Razvoj in uporaba elektromagnetnih senzorjev:
- georadarsko slikanje,
- THz slikanje in spektroskopija,
- indukcijski senzorji,
- magnetometri,
- magnetogradiometri.

Integracija elektromagnetnih senzorjev.
Detekcija skritih predmetov z elektromagnetnimi senzorji.
Izdelava slike iz meritev z elektromagnetnimi senzorji.
Interpretacija rezultatov.

Development and applications of electromagnetic sensors:
- GPR radar imaging,
- THz imaging and spectroscopy,
- induction sensors,
- magnetometers,
- magnetogradiometers.

Integration of electromagnetic sensors.
Detection of hidden objects with electromagnetic sensors.
Image extraction from electromagnetic measurements.
Interpretation of results.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Cambridge University Press, 2017, ISBN‎ 978-1108420419
- D. J. Daniels, EM Detection of Concealed Targets, Wiley-IEEE Press, 2009.
- Ciljni izbor in razprava o aktualnih znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature, Sensors, New Scientist in Scientific World / Targeted selection and discussion of scientific publications, mainly from Science, Nature, Sensors, New Scientist, and Scientific World.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je usposobiti študenta za raziskovalno delo z uporabo georadarja in/ali drugih elektromagnetnih senzorjev za izbrane aplikacije.

Cilj se navezuje na kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja elektromagnetnih senzorjev,
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi in
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

The objective of the course is to train a student for research work using a GPR radar and/or other electromagnetic sensors for selected applications.

This objective is related to competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research of electromagnetic sensors,
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznati in razumeti teorijo georadarskih, THz, indukcijskih in magnetnih senzorjev,
- načrtovati senzorsko integracijo za izbrane praktične primere,
- uporabiti georadar in/ali druge elektromagnetne senzorje za izbrane aplikacije v raziskovalnem delu,
- izdelati sliko meritve z izbranimi elektromagnetnimi senzorji,
- interpretirati rezultate izbrane meritve,
- vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju elektromagnetnih senzorjev.

- Know and understand the theory of GPR radar, THz, induction and magnetic sensors
- Plan sensor integration for selected practical cases
- Apply georadar and/or other electromagnetic sensors for selected applications in research
- Extract an image of the measurement with selected electromagnetic sensors
- Interpret the results for a selected measurement
- Establish the ability to communicate in English in the field of electromagnetic sensors

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Uvodna predstavitev - predavanja.
Seminarsko skupinsko delo.
Vključevanje v projekte za razvoj sposobnosti uporabe opreme.
Uporaba raziskovalne opreme v reševanju izbranega problema, obdelava izmerjenih signalov, analiza rezultatov, priprava seminarske predstavitve.

Introductory presentation - lectures.
Seminar team work.
Participation in projects for the development of ability to use research equipment.
Solving selected problem with research equipment, analysis of measured signals, analysis of results, preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom.
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, KOŠIČEK, Martin, ZAVAŠNIK, Janez, JUROV, Andrea, SANTHOSH, Neelakandan Marath, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. From faceted nanoparticles to nanostructured Thin Film by Plasma-Jet Redox Reaction of Ionic Gold. Journal of alloys and compounds. [Print ed.]. Dec. 2022, vol. 928, [article no.] 167155, str. 1-11, ilustr. ISSN 0925-8388
2. SHVALYA, Vasyl, MODIC, Martina, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ZAVAŠNIK, Janez, VENGUST, Damjan, ZIDANŠEK, Aleksander, ROZMAN, Damjana, CVELBAR, Uroš, et al. Bacterial DNA recognition by SERS active plasma-coupled nanogold. Nano letters. Dec. 2022, vol. 22, iss. 23, str. 9757-9765, ilustr. ISSN 1530-6992
3. ABINA, Andreja, PUC, Uroš, ZIDANŠEK, Aleksander. Challenges and opportunities of terahertz technology in construction and demolition waste management. Journal of environmental management. 2022, vol. 315, str. 115118-1-115118-8, ilustr. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.115118
4. ZIDANŠEK, Aleksander, HÖLBL, Arbresha, RANJKESH SIAHKAL, Amid, CORDOYIANNIS, George, KUTNJAK, Zdravko, KRALJ, Samo. Impact of random-field-type disorder on nematic liquid crystalline structures. The European physical journal. E., Soft matter. 2022
5. GUDIMALLA, Apparao, THOMAS, Sabu, ZIDANŠEK, Aleksander. Phase behaviour of n-CB liquid crystals confined to controlled pore glasses. Journal of molecular structure. [Print ed.]. 2021, vol. 1235, str. 130217-1-130217-12. ISSN 0022-2860