Učni načrt predmeta

Predmet:
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin
Course:
Ceramic Materials and Technologies for Sensors of Physical Quantities
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-533
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Tadej Rojac
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera
60
Seminar which includes the case-study
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2017, vol. 16, no. 3, str. 322-327, doi: 10.1038/nmat4799. [COBISS.SI-ID 29936679]
2. LIU, Lisha, ROJAC, Tadej, DAMJANOVIĆ, Dragan, DI MICHIEL, Marco, DANIELS, John E. Frequency-dependent decoupling of domain-wall motion and lattice strain in bismuth ferrite. Nature communications. 2018, vol. 9, str. 4928-1-4928-10. ISSN 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-018-07363-y. [COBISS.SI-ID 31884583]
3. BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in B i F e O 3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications. 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8. ISSN 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-020-15595-0. [COBISS.SI-ID 33296423]
4. ROJAC, Tadej, URŠIČ, Hana, BENČAN, Andreja, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Mobile domain walls as a bridge between nanoscale conductivity and macroscopic electromechanical response. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, 2015, vol. 25, no. 14, str. 2099-2108, doi: 10.1002/adfm.201402963. [COBISS.SI-ID 28359975]
5. OTONIČAR, Mojca, BRADEŠKO, Andraž, FULANOVIĆ, Lovro, KOS, Tomaž, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, BENČAN, Andreja, CABRAL, Matthew, HENRIQUES, Alexandra, JONES, Jacob L., RIEMER, Lukas, DAMJANOVIĆ, Dragan, DRAŽIĆ, Goran, MALIČ, Barbara, ROJAC, Tadej. Connecting the multiscale structure with macroscopic response of relaxor ferroelectrics. Advanced functional materials. 22 Dec. 2020, vol. 30, iss. 52, 2006823-1-2006823-13. ISSN 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202006823, DOI: 10.1002/adfm.202006823. [COBISS.SI-ID 32051715], [JCR, SNIP, WoS do 1. 6. 2022: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,87, Scopus do 19. 7. 2022: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,05]