Učni načrt predmeta

Predmet:
Meritve nanodelcev v zraku
Course:
Measurement of Nanoparticles in Air
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-534
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Remškar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Monitoring na izbrani lokaciji
20 %
Monitoring at the selected field
Seminarska naloga s predstavitvijo
30 %
Seminar with its presentation
Ustno izpraševanje
50 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Remskar: Nanodelci in nanovarnost / Nanoparticles and Nanosafety, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije; 2009; http://www.kemijskovaren.si/files/nano_knjiga.pdf.
2. PIRKER, Luka, GRADIŠEK, Anton, VIŠIĆ, Bojana, REMŠKAR, Maja. Nanoparticle exposure due to pyrotechnics during a football match. Atmospheric environment. [Print ed.]. 2020, vol. 233, str. 117567-1-117567-10. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117567.
3. PIRKER, Luka, ČEBAŠEK, Metod, SERDINŠEK, Matej, REMŠKAR, Maja. Size- and time-dependent aerosol removal from a protective box during simulated intubation and extubation procedures. COVID. 2021, vol. 1, no. 1, str. 315-324. DOI: 10.3390/covid1010025.
4. POGAČNIK KRAJNC, Anja, PIRKER, Luka, GRADIŠAR CENTA, Urška, GRADIŠEK, Anton, MEKJAVIĆ, Igor B., GODNIČ, Matej, ČEBAŠEK, Metod, BREGANT, Tina, REMŠKAR, Maja. Size- and time-dependent particle removal efficiency of face masks and improvised respiratory protection equipment used during the COVID-19 pandemic. Sensors. 2021, no. 5, vol. 21, str. 1567-1-1567-16. DOI: 10.3390/s21051567.
5. PIRKER, Luka, VELKAVRH, Žiga, OSITE, Agnese, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, REMŠKAR, Maja. Fireworks - a source of nanoparticles, P M 2.5 , P M 10 , and carbonaceous aerosols. Air quality, atmosphere & health. 2022, vol. 15, str. 1275-1286, DOI: 10.1007/s11869-021-01142-3.