Učni načrt predmeta

Predmet:
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov
Course:
Measurement of Black Carbon and Other Carbonaceous Aerosols
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-535
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Griša Močnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Meritve črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, merjenje absorpcijskega koeficienta aerosolov, delovanje različnih inštrumentov, vpliv aerosolov na podnebje in zdravje ljudi.
- Nastanek in vloga primarnih in sekundarnih aerosolov.
- Razvoj inštrumentov. Osnovne in kombinirane merilne tehnike.
- Receptorske metode za določanje virov onesnaženja zraka, uporaba odvisnosti absorpcije aerosolov od valovne dolžine za določitev prispevkov prometa in kurjenja biomase h koncentracijam črnega ogljika in za ločevanje med črnim in "rjavim" ogljikom.
- Pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje na področju onesnaženja zraka.
- Načrtovanje okoljskih meritev.
- Okoljske meritve, obdelava podatkov in interpretacija rezultatov.
- Sodelovanje v eksperimentalni kampanji z visokotehnološkim podjetjem.

The measurement of Black Carbon and other carbonaceous aerosols, measurement of the aerosol absorption coefficient, the instrumentation and measurements and aerosol climate and health effects.
- Primary and secondary aerosols.
- Instrument development, basic and hyphenated measurement techniques.
- Receptor source apportionment methods, use of the aerosol absorption wavelength dependence to apportion black carbon measurements into contributions from traffic and biomass combustion and to separate black and brown carbon.
- Shortcomings of existing air quality regulations.
- Planning of evaluation experiments.
- Ambient measurements; processing and interpretation of the data.
- Cooperation with a small high tech enterprise within the experimental campaign.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Knjige in poročila / Books and reports:
IPCC, 6th Assessment Report »Climate Change 2021: The Physical Science Basis«, WMO UNEP Stockholm, 2021.
N.A.H. Janssen et al., Health effects of black carbon, The WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, 2012.
UN ECE, Black carbon - Report by the Co-Chairs of the Ad Hoc Expert Group on Black Carbon, UN ECE, CLRTAP, Geneva, 2010.

Revije / Periodicals:
Atmospheric Chemistry and Physics.
Atmospheric Measurement Techniques.
Environmental Science and Technology.
Atmospheric Environment.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
- razume različne načine meritev aerosolov in pozna primerne inštrumente,
- razume posledice ogljičnih aerosolov za zdravje in podnebje,
- zna načrtovati in izvesti merilno kampanjo,
- zna uporabljati receptorske modele za določanje virov onesnaževanja zraka.

Kompetence:
Študent/študentka
- zna samostojno izvesti merilno kampanjo,
- zna obdelati podatke in rezultate uporabiti za izboljšanje stanja,
- zna zasnovati in razviti področje merjenja onesnaženosti zraka,
- zna postaviti eksperimentalno osnovo za ukrepanje in spremljanje učinkov ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na podlagi interdisciplinarne kritične analize stanja.

Goals:
- understanding aerosol measurement techniques and instrumentation,
- understanding health and climate effects of carbonaceous aerosols,
- learning to plan and conduct a measurement campaign,
- learning to use receptor modeling for source apportionment of air pollution.

Competencies:
- ability to independently carry out a measurement campaign,
- ability to process the data and to use the results for abatement of air quality,
- ability to open up and develop the field of air pollution,
- ability to set up an experimental foundation for air quality abatement measures and verification of their efficiency; all based on critical analysis and interdisciplinary approach.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznavanje lastnosti črnega ogljika in ogljičnih aerosolov,
- razumevanje vpliva teh aerosolov na zdravje in podnebje,
- poznavanje metod in inštrumentov za merjenje lastnosti aerosolov,
- uporaba inštrumentov in interpretacija meritev,
- znanje načrtovanja merilnih kampanj,
- uporaba receptorskih modelov za določanje virov onesnaženja zraka,
- uporaba receptorskih modelov za načrtovanje in spremljanje ukrepov za izboljšanje stanja.

- Understanding Black Carbon and carbonaceous aerosol properties,
- understanding of aerosol health and climate effects,
- knowledge about instruments and methods for measurement of aerosol properties,
- use of the instrumentation and interpretation of results,
- ability to plan and carry out measurement campaigns,
- use of receptor models for source apportionment,
- use of receptor models for planning and verification of abatement measures.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, terenske meritve, vaje - obdelava podatkov, priprava poročila z rezultati merilne kampanje.

Interactive lectures, ambient measurements, practicum - data evaluation, preparation of the measurement campaign report.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga in zagovor poročila merilne kampanje
50 %
Seminar and defense of the report of the measurement campaign
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LALCHANDANI, Vipul, KUMAR, Varun, TOBLER, Anna, THAMBAN, Navaneeth M., MISHRA, Suneeti, SLOWIK, Jay G., BHATTU, Deepika, RAI, Pragati, SATISH, Rangu, MOČNIK, Griša, et al. Real-time characterization and source apportionment of fine particulate matter in the Delhi megacity area during late winter. Science of the total environment. May 2021, vol. 770, str. 1-17. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145324
2. KEZOUDI, Maria, KELESHIS, Christos, ANTONIOU, Panayiota, BISKOS, George, BRONZ, Murat, CONSTANTINIDES, Christos, DESSERVETTAZ, Maximillien, GAO, Ru-Shan, GIRDWOOD, Joe, MOČNIK, Griša, et al. The Unmanned Systems Research Laboratory (USRL) : a new facility for UAV-based atmospheric observations. Atmosphere. 2021, vol. 12, iss. 8, str. 1-36, ilustr. ISSN 2073-4433. https://www.mdpi.com/2073-4433/12/8/1042, DOI: 10.3390/atmos12081042
3. DRINOVEC, Luka, JAGODIČ, Uroš, PIRKER, Luka, ŠKARABOT, Miha, KURTJAK, Mario, VIDOVIĆ, Kristijan, FERRERO, Luca, VISSER, Bradley, RÖHRBEIN, Jannis, WEINGARTNER, Ernest, KALBERMATTER, Daniel M., VASILATOU, Konstantina, MOČNIK, Griša, et al. A dual-wavelength photothermal aerosol absorption monitor : design, calibration and performance. Atmospheric measurement techniques. 2022, vol. 15, iss. 12, str. 3805–3825, ilustr. ISSN 1867-1381. https://amt.copernicus.org/articles/15/3805/2022/, DOI: 10.5194/amt-15-3805-2022.
4. Principal investigator, Development and validation of an operational tool for the discrimination between fossil versus modern fuel combustion aerosols: implication for air quality and climate abatement strategies, ARRS / Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives,Paris, France, 1000-10-340006, 2010-2012.
5. Principal investigator, Fast and loading compensated Aethalometer– an instrument for real time measurement of light absorbing carbonaceous aerosol, MVZT/Eurostars (Eureka) E!4825, 2009 – 2012.