Učni načrt predmeta

Predmet:
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov
Course:
Measurement of Black Carbon and Other Carbonaceous Aerosols
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-535
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Griša Močnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga in zagovor poročila merilne kampanje
50 %
Seminar and defense of the report of the measurement campaign
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. LALCHANDANI, Vipul, KUMAR, Varun, TOBLER, Anna, THAMBAN, Navaneeth M., MISHRA, Suneeti, SLOWIK, Jay G., BHATTU, Deepika, RAI, Pragati, SATISH, Rangu, MOČNIK, Griša, et al. Real-time characterization and source apportionment of fine particulate matter in the Delhi megacity area during late winter. Science of the total environment. May 2021, vol. 770, str. 1-17. ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145324
2. KEZOUDI, Maria, KELESHIS, Christos, ANTONIOU, Panayiota, BISKOS, George, BRONZ, Murat, CONSTANTINIDES, Christos, DESSERVETTAZ, Maximillien, GAO, Ru-Shan, GIRDWOOD, Joe, MOČNIK, Griša, et al. The Unmanned Systems Research Laboratory (USRL) : a new facility for UAV-based atmospheric observations. Atmosphere. 2021, vol. 12, iss. 8, str. 1-36, ilustr. ISSN 2073-4433. https://www.mdpi.com/2073-4433/12/8/1042, DOI: 10.3390/atmos12081042
3. DRINOVEC, Luka, JAGODIČ, Uroš, PIRKER, Luka, ŠKARABOT, Miha, KURTJAK, Mario, VIDOVIĆ, Kristijan, FERRERO, Luca, VISSER, Bradley, RÖHRBEIN, Jannis, WEINGARTNER, Ernest, KALBERMATTER, Daniel M., VASILATOU, Konstantina, MOČNIK, Griša, et al. A dual-wavelength photothermal aerosol absorption monitor : design, calibration and performance. Atmospheric measurement techniques. 2022, vol. 15, iss. 12, str. 3805–3825, ilustr. ISSN 1867-1381. https://amt.copernicus.org/articles/15/3805/2022/, DOI: 10.5194/amt-15-3805-2022.
4. Principal investigator, Development and validation of an operational tool for the discrimination between fossil versus modern fuel combustion aerosols: implication for air quality and climate abatement strategies, ARRS / Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives,Paris, France, 1000-10-340006, 2010-2012.
5. Principal investigator, Fast and loading compensated Aethalometer– an instrument for real time measurement of light absorbing carbonaceous aerosol, MVZT/Eurostars (Eureka) E!4825, 2009 – 2012.