Učni načrt predmeta

Predmet:
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo
Course:
Detector Systems and Methods for High Energy Resolution X-ray Measurements
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST-536
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Matjaž Kavčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, projekt
50 %
Seminar, coursework project
Ustni izpit, zagovor projekta
50 %
Oral exam, defense of the project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Kavčič, M. Budnar, A. Mühleisen, F. Gasser, M. Žitnik, K. Bučar, R. Bohinc, Design and performance of a versatile curved-crystal spectrometer for high-resolution spectroscopy in the tender x-ray range, Rev. Sci. Instrum. 83, 033113 (2012).
2. ISAKOVIĆ, Kristina, PETRIČ, Marko, RUPNIK, Zdravko, ŠMIT, Žiga, PELICON, Primož, KELEMEN, Mitja, VEREŠ, Matej, PONGRAC, Paula, VAVPETIČ, Primož, KAVČIČ, Matjaž. Upgrade of the external beamline at the microanalytical center of the Jožef Stefan Institute. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.]. 2022, vol. 510, str. 69-75. ISSN 0168-583X. DOI: 10.1016/j.nimb.2021.11.002
3. KAVČIČ, Matjaž, PETRIC, Marko, RAJH, Ava, ISAKOVIĆ, Kristina, VIŽINTIN, Alen, DRVARIČ TALIAN, Sara, DOMINKO, Robert. Characterization of Li-S batteries using laboratory sulfur X-ray emission spectroscopy. ACS applied energy materials. 2021, vol. 4, no. 3, str. 2357-2364. ISSN 2574-0962. DOI: 10.1021/acsaem.0c02878
4. KAVČIČ, Matjaž. Multiple ionization X-ray satellites of Ti and its binary oxides in alpha particle PIXE. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.]. [in press] 2020, 4 str. ISSN 0168-583X. DOI: 10.1016/j.nimb.2019.06.041
5. RAJH, Ava, ARČON, Iztok, BUČAR, Klemen, ŽITNIK, Matjaž, PETRIC, Marko, VIŽINTIN, Alen, BITENC, Jan, KOŠIR, Urban, DOMINKO, Robert, GRETARSSON, Hlynur, SUNDERMANN, Martin, KAVČIČ, Matjaž. Characterization of electrochemical processes in metal-organic batteries by X-ray Raman spectroscopy. Journal of physical chemistry. C. Mar. 2022, vol. 126, iss. 12, str. 5435-5442, ilustr. ISSN 1932-7455. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c10622, DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c10622