Učni načrt predmeta

Predmet:
Analizne metode s hitrimi ioni
Course:
Ion Beam Analysis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-537
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Primož Pelicon
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar z opisom izbrane analizne metode in njenih aplikacij, po možnosti iz problematike, ki je najbližje kandidatovemu raziskovalnemu področju
30 %
Seminar describing particular application of Ion Beam Analytical method in a research field close to the candidate
Projekt kvantitativne analize spektra
20 %
Project of quantitative analysis of IBA spectrum
Ustno izpraševanje
50 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JEROMEL, Luka, OGRINC POTOČNIK, Nina, SIKETIĆ, Zdravko, VAVPETIČ, Primož, RUPNIK, Zdravko, BUČAR, Klemen, JENČIČ, Boštjan, KELEMEN, Mitja, VENCELJ, Matjaž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, KOVAČ, Janez, HEEREN, Ron M. A., FLINDERS, Bryn, CUYPERS, Eva, BARBA, Žiga, PELICON, Primož. Molecular imaging of humain hair with MeV-SIMS : a case study of cocaine detection and distribution in the hair of a cocaine user. PloS one. 2022, vol. 17, no. 3, str. 0263338-1-026338-11. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0263338
2. PONGRAC, Paula, KELEMEN, Mitja, VAVPETIČ, Primož, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, REGVAR, Marjana, PELICON, Primož. Application of micro-PIXE (particle induced X-ray emission) to study buckwheat grain structure and composition. Fagopyrum. 2020, vol. 37, no. 1, str. 5-10. ISSN 2712-2859. DOI: 10.3986/fag0012
3. JENČIČ, Boštjan, VAVPETIČ, Primož, KELEMEN, Mitja, PELICON, Primož. Secondary ion yield and fragmentation of biological molecules by employing 35Cl primary ions within the MeV energy domain. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. [Print ed.]. 2020, vol. 31, iss. 1, str. 117-123, graf. prikazi. ISSN 1044-0305. DOI: 10.1021/jasms.9b00019
4. CLOETE, Karen Jacqueline, ŠMIT, Žiga, MINNIS-NDIMBA, Roya, VAVPETIČ, Primož, DU PLESSIS, Anton, ROUX, Stephan G. le, PELICON, Primož. Physico-elemental analysis of roasted organic coffee beans from Ethiopia, Colombia, Honduras, and Mexico using X-ray micro-computed tomography and external beam particle induced X-ray emission. Food chemistry. X. 2019, vol. 2, str. 100032-1-100032-8. ISSN 2590-1575. DOI: 10.1016/j.fochx.2019.100032
5. MALAY, Ali D., KELEMEN, Mitja, VAVPETIČ, Primož, PELICON, Primož, et al. An ultra-stable gold-coordinated protein cage displaying reversible assembly. Nature : the international weekly journal of science. [Print ed.]. 2019, vol. 569, str. 438–442, ilustr. ISSN 0028-0836. DOI: 10.1038/s41586-019-1185-4