Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov
Course:
Photon, Electron and Ion Detection Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-538
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Klemen Bučar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Učinek delcev in sevanja na snov

Sodobni detektorji fotonov in delcev
- Plinski detektorji
- Trdni detektorji
- Polprevodniški detektorji
- Scintilacijski detektorji
- Pozicijsko občutljivi detektorji

Uporaba detektorjev
- Osnovni poskusi
- Uporaba v analizah snovi
- Uporaba v dozimetriji in zaščiti pred sevanjem
- Detekcija elektronov
- Detekcija ionov
- Ionska optika, elektrostatične leče, energijski analizatorji

Izhodni signali iz različnih vrst detektorjev in obdelava podatkov

Praktični primeri:
- Elektronski analizator
- Ionski spektrometer na čas preleta
- Merjenje razpadnega spektra nuklida

Interaction of particles and radiation with matter

Modern detectors for photon and particles
- Gas filled detectors
- Solid state detectors
- Semiconductor detectors
- Scintillation detectors
- Imaging detectors

Detectors usage
- Basic experiments
- Use in analysis of matter
- Dosimetry and radiation protection
- Detection of electrons
- Detection of ions
- Ion optics, electrostatic lenses, energy analysers

Signals from different types of detectors and processing of data

Practical examples:
- Electron analyser
- Ion time-of-flight spectrometer
- Measuring nuclide spectrum

Temeljna literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura / Basic literature:
- W. R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach, 1994.
- G. Gilmore, Practical Gamma-Ray Spectrometry: 2nd (second) Edition, 2009.
- G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 2010.

Dodatna literatura / Complementary literature:
- Detector manuals, manufacturer's datasheets.
- Recent articles from the relevant field, such as Review of Scientific Instruments, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A and B.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Razumeti delovanje različnih vrst detektorjev, njihove značilnosti in primernost v različnih pogojih. Naučiti se rokovanja z njimi in pridobiti znanja, potrebna za gradnjo novih eksperimentov in zbiranje ter obdelavo izmerjenih podatkov.

Understand theoretical and practical principles of detector operation, their properties and suitability in different conditions.
Acquire practical knowledge on handling the devices, building detector systems, data acquisition and data processing.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študijski rezultati:
- na podlagi pridobljenega znanja in razumevanja izbrati primeren senzor za realni problem,
- predstavitev študijskih rezultatov v obliki seminarja in diskusije.

After completing the course, the student should have:
- knowledge and understanding for choosing the appropriate detector for a real case problem,
- presented the results of the studies in the form of research seminar and been able to discuss any questions arising during the seminar.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivno delo s študentom.
Učenje prepoznavanja struktur in vzorcev znanja in reševanje realnih problemov. Laboratorijsko delo.

Interactive work with a student.
Recognition of structures and patterns of knowledge and solving real problems.
Laboratory work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Izpit
50
Examination
Projekt
50
Project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROBBA, A., BARCHASZ, C., BUČAR, K., PETRIC, M., ŽITNIK, M., KVASHNINA, K. O., VAUGHAN, G. B. M., BOUCHET, R., ALLOIN, F., KAVČIČ, M. Fingerprinting mean composition of lithium polysulfide standard solutions by applying high-energy resolution fluorescence detected X-ray absorption spectroscopy. The journal of physical chemistry letters. 2020, vol. 11, no. 14, str. 5446-54450. ISSN 1948-7185. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01120.
2. M. Žitnik, A. Mihelič, K. Bučar, Š. Krušič, et.al. Interference of two-photon transitions induced by XUV light. Optica 9, 692-700 (2022). https://doi.org/10.1364/OPTICA.447436
3. CARNIATO, S., ŽITNIK, Matjaž, BUČAR, Klemen, et al. Double-core ionization photoelectron spectroscopy of C6H6 : breakdown of the "intuitive" ortho-meta-para binding energy ordering of K−1K−1 states. The Journal of chemical physics. 2019, vol. 151, no. 21, 214303-1-214303-12. ISSN 0021-9606. DOI: 10.1063/1.5128614.
4. BUČAR, Klemen, MALET, Jeanne, STABILE, Luca, PRAŽNIKAR, Jure, SEEGER, Stefan, ŽITNIK, Matjaž. Statistics of a sharp GP2Y low-cost aerosol PM sensor output signals. Sensors. 2020, vol. 20, iss. 23, str. 1-14, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/23/6707, DOI: 10.3390/s20236707.
5. ISAKOVIĆ, Kristina, PETRIC, Marko, RAJH, Ava, RUPNIK, Zdravko, RIBIČ, Mirko, BUČAR, Klemen, PELICON, Primož, PONGRAC, Paula, BOČAJ, Valentina, KAVČIČ, Matjaž. A parallel-beam wavelength-dispersive X-ray emission spectrometer for high energy resolution in-air micro-PIXE analysis. Journal of analytical atomic spectrometry. May 2023, vol. 38, iss. 5, str. 1164-1172, ilustr. ISSN 1364-5544. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2023/ja/d3ja00019b, DOI: 10.1039/D3JA00019B..