Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov
Course:
Photon, Electron and Ion Detection Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-538
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Klemen Bučar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Izpit
50
Examination
Projekt
50
Project
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BUČAR, Klemen, ŽITNIK, Matjaž, MIHELIČ, Andrej, PENENT, F., LABLANQUIE, P., PALAUDOUX, J., ANDRIC, L., BRAUNE, M., PÜTTNER, R. Quenching of the 2pnd 1Po doubly excited states of helium by a dc electric field. Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 2014, 90(1), 013412.
2. M. Žitnik, A. Mihelič, K. Bučar, Š. Krušič, et.al. Interference of two-photon transitions induced by XUV light. Optica 9, 692-700 (2022). https://doi.org/10.1364/OPTICA.447436
3. CARNIATO, S., ŽITNIK, Matjaž, BUČAR, Klemen, et al. Double-core ionization photoelectron spectroscopy of C6H6 : breakdown of the "intuitive" ortho-meta-para binding energy ordering of K−1K−1 states. The Journal of chemical physics. 2019, vol. 151, no. 21, 214303-1-214303-12. ISSN 0021-9606. DOI: 10.1063/1.5128614.
4. BUČAR, Klemen, MALET, Jeanne, STABILE, Luca, PRAŽNIKAR, Jure, SEEGER, Stefan, ŽITNIK, Matjaž. Statistics of a sharp GP2Y low-cost aerosol PM sensor output signals. Sensors. 2020, vol. 20, iss. 23, str. 1-14, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/23/6707, DOI: 10.3390/s20236707.
5. NISKANEN, Johannes, SAHLE, Christoph J., RUOTSALAINEN, Kari O., MÜLLER, Harald, KAVČIČ, Matjaž, ŽITNIK, Matjaž, BUČAR, Klemen, PETRIC, Marko, HAKALA, Mikko, HUOTARI, Simo. Sulphur Kß emission spectra reveal protonation states of aqueous sulfuric acid. Scientific reports, 2016, 6, 21012.