Učni načrt predmeta

Predmet:
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce
Course:
Advances in Acquisiton and Analysis of Ionizing Photon and Particle Sensor Signals
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-539
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Klemen Bučar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
40 %
Seminar work
Ustni izpit
30 %
Oral exam
Zagovor projekta (reševanje primera)
30 %
Project defence (solving a case)
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M. Vencelj et al, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 607 (2009) 581.
2. R. Novak, M. Vencelj, IEEE Trans. Nucl. Sci. 56 (2009) 3680.
3. Patent SI23959A, Postopek analogne in digitalne obdelave signalov, katerih informacija je vsebovana v pulzih, in naprava za izvedbo postopka, 2013.
4. Patent SI23596A, Metoda in naprava za kvantno distribucijo ključa kratkega dosega, 2012.
5. BUČAR, Klemen, MALET, Jeanne, STABILE, Luca, PRAŽNIKAR, Jure, SEEGER, Stefan, ŽITNIK, Matjaž. Statistics of a sharp GP2Y low-cost aerosol PM sensor output signals. Sensors. 2020, vol. 20, iss. 23, str. 1-14, ilustr. ISSN 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/23/6707, DOI: 10.3390/s20236707