Učni načrt predmeta

Predmet:
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi
Course:
Hydrogen Detection in Materials and in Gas Phase
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-540
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Sabina Markelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga z opisom izbrane spektroskopije in njenih aplikacij, po možnosti iz problematike, ki je najbližje kandidatovemu raziskovalnemu področju
50 %
Seminar describing particular spectroscopy and its applications in a research field close to the candidate
Projekt kvantitativne analize spektra
20 %
Project of quantitative analysis of spectrum
Ustni izpit
30 %
Oral examination
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Markelj, S. et al. (2019) Displacement damage stabilization by hydrogen presence under simultaneous W ion damage and D ion exposure, Nucl. Fusion 59, 086050 (2019).
2. Markelj S., Schwarz-Selinger T., Založnik A. (2017) Hydrogen isotope accumulation in the helium implantation zone in tungsten. Nuclear Fusion 57(6), 064002-1-064002-5, doi:10.1088/1741-4326/aa6b27.
3. Markelj S., Schwarz-Selinger T., Založnik A., Kelemen M., Vavpetič P., Pelicon P., Hodille E. A., Grisolia C. (2017) Deuterium retention in tungsten simultaneously damaged by high energy W ions and loaded by D atoms. Nuclear Materials and Energy, 12, 169-174, doi:10.1016/j.nme.2016.11.010.
4. Markelj S., Založnik A., Schwarz-Selinger T., Ogorodnikova O., Vavpetič P., Pelicon P., Čadež I. (2016) In-situ NRA study of hydrogen isotope exchange in self-ion damaged tungsten exposed to fuel atoms. Journal of Nuclear Materials, 469, 133-144, doi: 10.1016/j.jnucmat.2015.11.039
5. Ogorodnikova O., Markelj S., Toussaint Udo von. (2016) Interaction of atomic and low-energy deuterium with tungsten pre-irradiated with self-ions. Journal of Applied Physics, 119(5), 054901-1-054901-9, doi: 10.1063/1.4940678.