Učni načrt predmeta

Predmet:
Sintezna biologija in biosenzorika
Course:
Synthetic Biology and Biosensing
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-541
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
10 10 30 250 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Tamara Lah Turnšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50
Oral exam
Seminarska / projektna naloga
50
Seminar / Project for biosensor-development
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. TORSVIK, Anja, PRIMON, Monika, LAH TURNŠEK, Tamara, MOTALN, Helena. Spontaneous malignant transformation of human mesenchymal stem cells reflects cross-contamination: putting the research field on track - letter. Cancer res. (Baltimore), 2010, 70, 15, 6393-6396.
2. MOTALN, Helena, SCHICHOR, Christian, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells and their use in cell-based therapies. Cancer (Print), 2010, vol. 116, no. 11,. 2519-2530.
3. KOLOŠA, Katja, LESKOVŠEK, Aleš, RAJAR, Teja, LAH TURNŠEK, Tamara. Fast assay to predict multipotent mesenchymal stromal cell replicative senescence dynamics. Biotechniques. [Print ed.]. 2022, vol. 72, no. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 0736-6205. https://www.future-science.com/doi/10.2144/btn-2021-0087, DOI: 10.2144/btn-2021-0087
4. LAH TURNŠEK, Tamara, NOVAK, Metka, PENA ALMIDON, Milagros A., MARINELLI, Oliviero, ŽVAR BAŠKOVIČ, Barbara, MAJC, Bernarda, MLINAR, Mateja, BOŠNJAK, Roman, BREZNIK, Barbara, ZOMER, Roby, NABISSI, Massimo. Cannabigerol is a potential therapeutic agent in a novel combined therapy for glioblastoma. Cells. 4 Feb. 2021, vol. 10, [article] 340, str. 1-21, ilustr. ISSN 2073-4409. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/2/340, DOI: 10.3390/cells10020340
5. NEVES OLIVEIRA, Mona das, BREZNIK, Barbara, PILLAT, Micheli M., PEREIRA, Ricardo L., ULRICH, Henning, LAH TURNŠEK, Tamara. Kinins in glioblastoma microenvironment. Cancer microenvironment. 2019, vol. 12, str. 77-94. ISSN 1875-2292. DOI: 10.1007/s12307-019-00229-x