Učni načrt predmeta

Predmet:
Celični senzorji v toksikologiji
Course:
Whole-cell Biosensors in Toxicology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-542
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
5 5 15 125 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Metka Filipič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Reševanje konkretnega primera
50 %
Case study
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠTAMPAR, Martina, ŽABKAR, Sonja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. HepG2 spheroids as a biosensor-like cell-based system for (geno)toxicity assessment. Chemosphere. [Print ed.]. 2022, vol. 291, pt. 1, str. 1-11, ilustr. ISSN 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565352103277X#!, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.132805
2. Novak, M, Žegura, B, Nunić, J, Gajski, G, Gerić, M, Garaj-Vrhovac, V, Filipič, M. (2017) Assessment of the genotoxicity of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in cultured fish and human cells. Mutation research, Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 814, 14-21
3. PINTARIČ, Robert, MATELA, Jožef, PINTARIČ, Štefan, NOVAK, Matjaž, FILIPIČ, Metka. Evaluation of potential toxicity of Steriplant©N aerosolization toward human alveolar cells A459 in vitro. Toxicology and industrial health. 2021, vol. 37, iss. 9, str. 520-527, ilustr. ISSN 1477-0393. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07482337211031681, https://doi.org/10.1177/07482337211031681, DOI: 10.1177/07482337211031681
4. ELERŠEK, Tina, NOTERSBERG, Tilen, KOVAČIČ, Ana, HEATH, Ester, FILIPIČ, Metka. The effects of bisphenol A, F and their mixture on algal and cyanobacterial growth : from additivity to antagonism. Environmental science and pollution research. [Print ed.]. 2021, vol. 28, str. 3445-3454, ilustr. ISSN 0944-1344. DOI: 10.1007/s11356-020-10329-7
5. ELERŠEK, Tina, NOVAK, Matjaž, MLINAR, Mateja, VIRANT, Igor, BAHOR, Nika, LEBEN, Karin, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka. Lethal and sub-lethal effects and modulation of gene expression induced by T kinase inhibitors in zebrafish (Danio Rerio) embryos. Toxics : Elektronski vir. Jan. 2022, vol. 10, iss. 1, str. 1-14, ilustr. ISSN 2305-6304. https://www.mdpi.com/2305-6304/10/1/4, DOI: 10.3390/toxics10010004