Učni načrt predmeta

Predmet:
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij
Course:
Plasma-assisted Bio-sensing Techniques
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-543
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Miran Mozetič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustna predstavitev tematike raziskav posameznega študenta
20 %
Oral presentation of a student's research task
Seminarska naloga
40 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
40 %
Oral justification of the seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KATAN, Tadeja, KARGL, Rupert, MOHAN, Tamilselvan, STEINDORFER, Tobias Alexander, MOZETIČ, Miran, KOVAČ, Janez, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Solid phase peptide synthesis on chitosan thin films. Biomacromolecules. [Online ed.]. 2022, [vol.] 23, [iss.] 3, str. 731-742. ISSN 1526-4602. DOI: 10.1021/acs.biomac.1c01155
2. OZALTIN, Kadir, LEHOCKÝ, Marián, HUMPOLÍČEK, Petr, VESELA, Daniela, MOZETIČ, Miran, NOVAK, Igor, SÁHA, Petr. Preparation of active antibacterial biomaterials based on sparfloxacin, enrofloxacin, and lomefloxacin deposited on polyethylene. Journal of applied polymer science, ISSN 1097-4628. [Online ed.], 2018, vol. 135, no. 15, str. 46174-1-46174-7, doi: 10.1002/app.46174
3. VUKUSIĆ, Tomislava, VESEL, Alenka, HOLC, Matej, ŠČETAR, Mario, REŽEK JAMBRAK, Anet, MOZETIČ, Miran. Modification of physico-chemical properties of acryl-coated polypropylene foils for food packaging by reactive particles from oxygen plasma. Materials, ISSN 1996-1944, 2018, vol. 11, no. 3, str. 372-1-372-17, doi: 10.3390/ma11030372
4. GORJANC, Marija, MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, VESEL, Alenka, SPASIĆ, Kosta, PUAČ, Nevena, PETROVIĆ, Zoran Lj., KERT, Mateja. Plasma treated polyethylene terephthalate for increased embedment of UV-responsive microcapsules. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 15. Oct. 2017, vol. 49, str. 224-234, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217312126, doi: 10.1016/j.apsusc.2017.04.17.
5. KAŠPÁRKOVÁ, Věra, HUMPOLÍČEK, Petr, CAPÁKOVÁ, Zdenka, BOBER, Patrycja, STEJSKAL, Jakub, TRCHOVÁ, Miroslava, REJMONTOVÁ, Petra, JUNKAR, Ita, LEHOCKÝ, Marián, MOZETIČ, Miran. Cell-compatible conducting polyaniline films prepared in colloidal dispersion mode. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, ISSN 0927-7765. [Print ed.], 2017, vol. 157, str. 306-316, doi: 10.1016/j.colsurfb.2017.05.066.