Učni načrt predmeta

Predmet:
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe
Course:
Microbial Biosensors: Cells and Cellular Component, Populations and Communities
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-544
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Aleš Lapanje
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
20 %
Seminar work
Ustni izpit
5 %
Oral exam
Zagovor projekta – reševanje primera
75 %
Project defence – solving a case
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. VERDEL, Nada, RIJAVEC, Tomaž, RYBKIN, Iaroslav, ERZIN, Anja, VELIŠČEK, Žiga, PINTAR, Albin, LAPANJE, Aleš. Isolation, identi\cation, and selection of bacteria with proof-of-concept for bioaugmentation of whitewater from wood-free paper mills. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, Oct. 2021, vol. 12, [article no.] 758702, str. 1-15, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.758702/full, doi: 10.3389/fmicb.2021.758702
2. RIJAVEC, Tomaž, ZRIMEC, Jan, SPANNING, Rob van, LAPANJE, Aleš. Natural microbial communities can be manipulated by arti\cially constructed bio\lms. Advanced science, ISSN 2198-3844, 2019, vol. 6, iss. 22, 12 str., doi: /10.1002/advs.201901408
3. TATENHOVE-PEL, Rinke van, RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš, SWAM, Iris van, ZWERING, E., HERNANDEZ-VALDEZ, J. A., KUIPERS, Oscar P., PICIOREANU, Christian, TEUSINK, Bas, BACHMANN, Herwig. Microbial competition reduces metabolic interaction distances to the low [gamma]m-range. The ISME journal. 2020, 21 str. ISSN 1751-7362. DOI: 10.1038/s41396-020-00806-9.
4. RIJAVEC, Tomaž, LAPANJE, Aleš. Hydrogen cyanide in the rhizosphere : not suppressing plant pathogens, but rather regulating availability of phosphate. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2016, vol. 7, str. 1785-1-1785-14, doi: 10.3389/fmicb.2016.01785
5. RYBKIN, Iaroslav, GORIN, Dmitry A., SUKHORUKOV, Gleb B., LAPANJE, Aleš. Thickness of polyelectrolyte layers of separately confined bacteria alters key physiological parameters on a single cell level. Frontiers in bioengineering and biotechnology. 2019, vol. 7, str. 378-1-378-10. ISSN 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00378