Učni načrt predmeta

Predmet:
Od okolja do nevronskih mrež
Course:
From Environment to Neuronal Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-546
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Meta Virant-Doberlet
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit.
50 %
Written exam.
Seminarska naloga in njen zagovor.
50 %
Seminar.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PREŠERN, Janez, POLAJNAR, Jernej, DE GROOT, Maarten, ZOROVIĆ, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta. (2018) On the spot: utilization of directional
2. VIRANT-DOBERLET, Meta, KUHELJ, Ana, POLAJNAR, Jernej, ŠTURM, Rok. (2019) Predator-prey interactions and eavesdropping in vibrational communication networks. Frontiers in ecology and evolution, vol. 7, doi: 10.3389/fevo.2019.00203.
3. KORINŠEK, Gašper, TUMA, Tadej, VIRANT-DOBERLET, Meta (2019) Automated vibrational signal recognition and playback. V: HILL, Peggy S. M. (ur.), et al. Biotremology : studying vibrational behavior, str. 149-173, Springer Verlag.
4. STRAUß, Johannes, STRITIH PELJHAN, Nataša, NIERI, Rachele, VIRANT-DOBERLET, Meta, MAZZONI, Valerio (2021). Communication by substrate-borne mechanical waves in insects : from basic to applied biotremology. V: RUSSELL, Jurenka (ur.). Advances in Insect Physiology, vol. 61, str. 189-307, Elsevier: Academic Press.
5. ŠTURM, Rok, REXHEPI, Behare, LÓPEZ DÍEZ, Juan José, BLEJEC, Andrej, POLAJNAR, Jernej, SUEUR, Jérôme, VIRANT-DOBERLET, Meta. (2021) Hay meadow vibroscape and interactions within insect vibrational community. iScience, vol. 24, iss. 9, doi: 10.1016/j.isci.2021.103070