Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji v robotiki in biokibernetiki
Course:
Sensors in Robotics and Biocybernetics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-547
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Jan Babič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni izpit
50
Oral exam
Seminarska naloga s predstavitvijo in ustnim zagovorom reševanja izbranega raziskovalnega problema
50
Seminar work with presentation and oral defense of solving the chosen research problem
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. POTOČANAC, Zrinka, GOLJAT, Rok, BABIČ, Jan. A robotic system for delivering novel real-time, movement dependent perturbations. Gait & posture, ISSN 0966-6362. 2017, vol. 58, str. 386-389, doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.08.038.
2. GRŽINIČ FRELIH, Nina, PODLESEK, Anja, BABIČ, Jan, GERŠAK, Gregor. Evaluation of psychological effects on human postural stability. Measurement : journal of the International Measurement Confederation, ISSN 0263-2241. 2017, vol. 98, str. 98, doi: 10.1016/j.measurement.2016.11.039.
3. PETERNEL, Luka, BABIČ, Jan. Target of initial sub-movement in multi-component arm-reaching strategy. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, str. 20101-1-20101-9, doi: 10.1038/s41598-019-56430-x.
4. JAMŠEK, Marko, PETRIČ, Tadej, BABIČ, Jan. Gaussian mixture models for control of quasi-passive spinal exoskeletons. Sensors, ISSN 1424-8220, 2020, vol. 20, no. 9, str. 2705-1-2705-13, doi: 10.3390/s20092705
5. MAURICE, Pauline, ČAMERNIK, Jernej, GORJAN, Daša, SCHIRRMEISTER, Benjamin, BORNMANN, Jonas, TAGLIAPIETRA, Luca, LATELLA, Claudia, PUCCI, Daniele, FRITZSCHE, Lars, IVALDI, Serena, BABIČ, Jan. Objective and subjective effects of a passive exoskeleton on overhead work. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], 2020, vol. 28, no. 1, str. 152-164, doi: 10.1109/TNSRE.2019.2945368.