Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorska omrežja
Course:
Sensor Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-548
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Tomaž Javornik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela
60
Seminar work with presentation and defence of the solution for the selected problem from student’s research work
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Andrej Hrovat, Gorazd Kandus, Tomaž Javornik, "A survey of radio propagation modeling for tunnels", IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, str. 658-669, 2014.
2. ŠVIGELJ, Aleš, HROVAT, Andrej, JAVORNIK, Tomaž. User-centric proximity estimation using smartphone radio fingerprinting. Sensors. 2022, vol. 22, no. 15, str. 5609-1-5609-17. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s22155609
3. NOVAK, Roman, HROVAT, Andrej, BEDFORD, Michael D., JAVORNIK, Tomaž. Geometric simplifications of natural caves in ray-tracing-based propagation modelling. Electronics. vol. 10, no. 23, str. 2914-1-2914-14. ISSN 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics10232914
4. Carolina Fortuna, Adnan Bekan, Tomaž Javornik, Gregor Cerar, Mihael Mohorčič. Software interfaces for control, optimization and update of 5G machine type communication networks. Computer networks : the international journal of computer and telecommunications networking. [Print ed.]. 2017, vol. 129, part 2, str. 373-383. ISSN 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2017.06.015. [COBISS.SI-ID 30593831]
5. Andrej Vilhar, Andrej Hrovat, Igor Ozimek, Tomaž Javornik. Analysis of strategies for progressive 5G emergency network deployment. Transactions on emerging telecommunications technologies. 2017, vol. 28, no. 3, str. e3059-1-e3059-11. ISSN 2161-3915. DOI: 10.1002/ett.3059. [COBISS.SI-ID 29794855]