Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme
Course:
Sensor Networks for Condition Monitoring of Industrial Assets
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-549
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Đani Juričić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela
60
Seminar work with presentation and defence of the solution for the selected problem from student’s research work
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. S. Strmčnik, Đ. Juričić (Eds.) Case Studies in Control: Putting Theory to Work. Springer, 2013.
2. Đ. Juričić, P. Boškoski, M. Gašperin, “Diagnostics and prognostics of rotational machines in non-stationary conditions : how much do details matter?”, CM 2012/MFPT 2012, The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 12-14 June 2012, London. (Invited semi-plenary)
3. P. Boškoski, Đ. Juričić. Fault detection of mechanical drives under variable operating conditions based on wavelet packet Rényi entropy signatures. Mech. Syst. Signal Process.. 2012, vol. 31, pp. 369-381.
4. STEFANOVSKI, Jovan, JURIČIĆ, Đani. FTC in presence of disturbances and un-estimable faults. Automatica. Volume 115, May 2020, 108876, 5 str. ISSN 0005-1098. DOI: 10.1016/j.automatica.2020.108876
5. STEFANOVSKI, Jovan, JURIČIĆ, Đani. Fault-tolerant control in presence of disturbances based on fault estimation. Systems & Control Letters. [Print ed.]. 2020, vol. 138, str. 104646-1-104646-10. ISSN 0167-6911. DOI: 10.1016/j.sysconle.2020.104646