Učni načrt predmeta

Predmet:
Analiza senzorskih podatkov
Course:
Sensor Data Analysis
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-551
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dunja Mladenić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera
60 %
Seminar work with presentation and defence of the solution for the selected problem
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ROŽANEC, Jože Martin, TRAJKOVA, Elena, KENDA, Klemen, FORTUNA, Blaž, MLADENIĆ, Dunja. Explaining bad forecasts in global time series models. Applied sciences. 2021, vol. 11, no. 19, str. 9243-1-9243-23. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app11199243.
2. GROBELNIK, Marko, MLADENIĆ,Dunja. Automated knowledge discovery in advanced knowledge management. Journal of knowledge management, ISSN 1367-3270, 2005, vol. 9.
3. DOYLE, Casey, HERGA, Zala, DIPPLE, Stephen, SZYMAŃSKI, Bolesĺaw K., KORNISS, Gyorgy, MLADENIĆ, Dunja. Predicting complex user behavior from CDR based social networks. Information sciences. [Print ed.]. 2019, vol. 500, 217-228. ISSN 0020-0255. DOI: 10.1016/j.ins.2019.05.082.
4. KENDA, Klemen, MLADENIĆ, Dunja. Autonomous sensor data cleaning in stream mining setting. Business systems research journal : international journal of the Society for Promotion of Business Information Technology (BIT). 2018, vol. 9, no. 2, str. 69-79. ISSN 1847-8344. DOI: 10.2478/bsrj-2018-0020.
5. SENOŽETNIK, Matej, BRADEŠKO, Luka, ŠUBIC, Tine, HERGA, Zala, URBANČIČ, Jasna, ŠKRABA, Primož, MLADENIĆ, Dunja. Estimating point-of-interest rating based on visitors geospatial behaviour. Computer science and information systems. [Print ed.]. 2019, vol. 16, no. 1, str. 131-154. ISSN 1820-0214. DOI: 10.2298/CSIS171212011S.