Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetno povezovanje vgrajenih naprav
Course:
Internet Connected Embedded Devices
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-552
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela.
60
Seminar work with presentation and defence of the solution for the selected problem from student’s research work.
Ustni izpit
40
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. FORTUNA, Carolina, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael. Smart infrastructures : artificial intelligence-enabled lifecycle automation. IEEE industrial electronics magazine. [Print ed.]. [in press] 2022, str. 2-12, ilustr. ISSN 1932-4529. DOI: 10.1109/MIE.2022.3165673
2. BREGAR, Klemen, MOHORČIČ, Mihael. Improving indoor localization using convolutional neural networks on computationally restricted devices. IEEE access. 2018, vol. 6, str. 17429-17441. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2817800.
3. CERAR, Gregor, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Machine learning for wireless link quality estimation : a survey. IEEE Communications surveys and tutorials. 2021, vol. 23, iss. 2, str. 696-728, ilustr. ISSN 1553-877X. DOI: 10.1109/COMST.2021.3053615
4. GALE, Timotej, ŠOLC, Tomaž, MOŞOI, Rares-Andrei, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Automatic detection of wireless transmissions. IEEE access. 2020, vol. 8, str. 24370-24384. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970840
5. Nosilec razvojnih projektov: Kompetenčni center KC OPCOMM, H2020 SAAM, SMER+ "Zasnova in izvedba tehnološko naprednega avtodoma z razvojem in uporabo najnaprednejših rešitev na področju učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije, novih materialov, lahke konstrukcije, ekorešitev, novih pogonov ter celovitega inteligentnega upravljanja" in SMER+ "Krmilni moduli in informacijska infrastruktura za integriranje OVE v pametne zgradbe".