Učni načrt predmeta

Predmet:
Senzorji v interakciji človek računalnik
Course:
Sensors in Human Computer Interaction
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-553
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela
60 %
Seminar work with presentation and defence of the solution for the selected problem from student’s research work
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. M Pavlin, F. Novak, G. Papa, "Low power contactless bioimpedance sensor for monitoring breathing activity," Sensors, 21(6): 2081-1-2081-14, 2021
2. T. Jakovljević, M. Janković, A. Savić, I. Soldatović, P. Todorović, T. Jere Jakulin, G. Papa, V. Kovič. The sensor hub for detecting the developmental characteristics in reading in children on a white vs. colored background/colored overlays. Sensors. 21(2): 406-1-406-13, 2021
3. M. Santo Zarnik, F. Novak, G. Papa, "Sensors in proactive maintenance : a case of LTCC pressure sensors," Eksploatacja i Niezawodność, 20(1): 263-268, 2018.
4. I. Cikajlo, A. Hukić, I. Dolinšek, D. Zajc, M. Vesel, T. Krizmanič, B. Blažica, A. Biasizzo, F. Novak, K. Petelin-Potisk: Can telerehabilitation games lead to functional improvement of upper extremities in individuals with Parkinson's disease?. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2018, vol. 41, no. 3, str. 230-238
5. Š. Poklukar, G. Papa, F. Novak, "A formal framework of human-machine interaction in proactive maintenance : MANTIS experience," Automatika, ISSN 0005-1144, 2018, vol. 58, no. 4, str. 450-459,