Učni načrt predmeta

Predmet:
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci
Course:
Food Chemical Safety - inorganic, organic contaminants, nanoparticles
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-605
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Janez Ščančar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PEETERS, Kelly, ZULIANI, Tea, ŽIGON, Dušan, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Nickel speciation in cocoa infusions using monolithic chromatography : post-column ID-ICP-MS and Q-TOF-MS. Food Chemistry. 2017, 230, 327-335.
2. NOVAK, Petra, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Development of an analytical method for the determination of polybrominated diphenyl ethers in mussels and fish by gas chromatography: inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Chromatography A., 2017, 1524, 179-187.
3. ČESEN, Marjeta; LAMBROPOULOU, Dimitra; LAIMOU-GERANIOU, Maria; KOSJEK, Tina; BLAZNIK, Urška; HEATH, David; HEATH, Ester: The determination of bisphenols and related compounds in honey and their migration from selected food contact materials. Journal of Agriultural and Food Chemistry, 2016, 64, 8866-8875.
4. HEATH, Ester, ČESEN, Marjeta, ŠČANČAR, Janez, NOVAKOVIĆ, Srdjan, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjeta, KOSJEK, Tina, et al. First inter-laboratory comparison exercise for the determination of anticancer drugs in aqueous samples. Environmental Science and Pollution Research International, 2016, 23, 14692-14704.
5. ARCAGNI, Marina, JUNCOS, Romina, RIZZO, Andrea, PAVLIN, Majda, FAJON, Vesna, ARRIBÉRE, Maria, HORVAT, Milena, RIBEIRO GUEVARA, Sergio. Species- and habitat-specific bioaccumulation of total mercury and methylmercury in the food web of a deep oligotrophic lake. Science of the Total Environment, 2018, 612, 1311-1319.