Učni načrt predmeta

Predmet:
Metabolomika v živilih
Course:
Foodomics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-610
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Urška Vrhovšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defence of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Beckner Whitener, M.E., Stanstrup, J., Panzeri, V., Carlin, S., Divol, B., Du Toit, M., Vrhovsek, U. Untangling the wine metabolome by combining untargeted SPME–GCxGC-TOF-MS and sensory analysis to profile Sauvignon blanc co-fermented with seven different yeasts (2016) Metabolomics, 12 (3), art. no. 53, pp. 1-25.
2. Fontana, A., Copetti, M., Di Gangi, I.M., Mazza, T., Tavano, F., Gioffreda, D., Mattivi, F., Andriulli, A., Vrhovsek, U., Pazienza, V. Development of a metabolites risk score for one-year mortality risk prediction in pancreatic adenocarcinoma patients (2016) Oncotarget, 7 (8), pp. 8968-8978.
3. Gasperotti, M., Masuero, D., Guella, G., Mattivi, F., Vrhovsek, U. Development of a targeted method for twenty-three metabolites related to polyphenol gut microbial metabolism in biological samples, using SPE and UHPLC-ESI-MS/MS (2014) Talanta, 128, pp. 221-230.
4. Vrhovsek, U., Lotti, C., Masuero, D., Carlin, S., Weingart, G., Mattivi, F. Quantitative metabolic profiling of grape, apple and raspberry volatile compounds (VOCs) using a GC/MS/MS method (2014) Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 966, pp. 132-139.
5. Vrhovsek, U., Masuero, D., Gasperotti, M., Franceschi, P., Caputi, L., Viola, R., Mattivi, F. A versatile targeted metabolomics method for the rapid quantification of multiple classes of phenolics in fruits and beverages (2012) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (36), pp. 8831-8840.