Učni načrt predmeta

Predmet:
Gorivne celice
Course:
Fuel Cells
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja
/ 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-611
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nejc Hodnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovensko, angleško
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
60 %
Seminar
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GATALO, Matija, BONASTRE, Alejandro M., MORIAU, Leonard, BURDETT, Harriet, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, HUGHES, Edwin, HODGKINSON, Adam, ŠALA, Martin, PAVKO, Luka, BELE, Marjan, HODNIK, Nejc, SHARMAN, Jonathan, GABERŠČEK, Miran. Importance of chemical activation and the effect of low operation voltage on the performance of Pt-alloy fuel cell electrocatalysts. ACS applied energy materials, ISSN 2574-0962, 27 Jun. 2022, vol. 5, iss. 7, str. 8862%8877, doi: 10.1021/acsaem.2c01359. [COBISS.SI-ID 114213891]
2. GATALO, Matija, BELE, Marjan, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, ŠEST, Ervin, ŠALA, Martin, KAMŠEK, Ana Rebeka, MASELJ, Nik, GALUN, Timotej, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. A double-passivation water-based galvanic displacement method for reproducible gram-scale production of high-performance platinum-alloy electrocatalysts. Angewandte Chemie : International edition, ISSN 1433-7851. [Print ed.], 16 Sep. 2019, vol. 58, iss. 38, str. 13266 -13270. https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201903568, doi: 10.1002/anie.201903568. [COBISS.SI-ID 6648858]
3. EHELEBE, Konrad, SCHMITT, Nicolai, SIEVERS, Gustav, JENSEN, Anders W., HRNJIĆ, Armin, COLLANTES JIMÉNEZ, Pablo, KAISER, Pascal, GEUß, Moritz, KU, Yu-Ping, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, et al. Benchmarking fuel cell electrocatalysts using gas diffusion electrodes : inter-lab comparison and best practices. ACS energy letters, ISSN 2380-8195, 2022, iss. 2, vol. 7, str. 816-826, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02659, doi: 10.1021/acsenergylett.1c02659. [COBISS.SI-ID 95447043]
4. RUIZ-ZEPEDA, Francisco, GATALO, Matija, PAVLIŠIČ, Andraž, DRAŽIĆ, Goran, JOVANOVIČ, Primož, BELE, Marjan, GABERŠČEK, Miran, HODNIK, Nejc. Atomically resolved anisotropic electrochemical shaping of nano-electrocatalyst. Nano letters, ISSN 1530-6984, 14 Aug. 2019, vol. 19, iss. 8, str. 4919-4927, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b00918, doi: 10.1021/acs.nanolett.9b00918. [COBISS.SI-ID 6623002]
5. PAVKO, Luka, GATALO, Matija, FINŠGAR, Matjaž, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, EHELEBE, Konrad, KAISER, Pascal, GEUß, Moritz, ĐUKIĆ, Tina, SURCA, Angelja Kjara, ŠALA, Martin, BELE, Marjan, CHEREVKO, Serhiy, GENORIO, Boštjan, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. Graphene-derived carbon support boosts proton exchange membrane fuel cell catalyst stability. ACS catalysis, ISSN 2155-5435, 2022, vol. 12, iss. , str. 9540%9548, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.2c01753, doi: 10.1021/acscatal.2c01753. [COBISS.SI-ID 116596995]