Učni načrt predmeta

Predmet:
Kemijska in prehranska toksikologija
Course:
Chemical and Food Toxicology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-632
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Metka Filipič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Novak, M, Žegura, B, Nunić, J, Gajski, G, Gerić, M, Garaj-Vrhovac, V, Filipič, M. (2017) Assessment of the genotoxicity of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in cultured fish and human cells. Mutation research, Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 814, 14-21.
2. Gajski, G., Geric, M., Žegura, B., Novak, M., Nunić, J., Bajrektarević, D., Garaj-Vrhovac, V., and Filipič, M. (2016). Genotoxic potential of selected cytostatic drugs in human and zebrafish cells. Environmental Science and Pollution Research, 23, 14739-14752.
3. Kovacs, R., Csenki, Z., Bakos, K., Urbanyi, B., Horvath, A., Garaj-Vrhovac, V., Gajski, G., Geric, M., Negreira, N., Lopez de Alda, M., Barcelo, D., Heath, E., Kosjek, T., Žegura, B., Novak, M., Zajc, I., Baebler, Š., Rotter, A., Ramšak, Ž., Filipič, M. (2015). Assessment of toxicity and genotoxicity of low doses of 5-fluorouracil in zebrafish (Danio rerio) two-generation study. Water Research 77, 201-212.
4. Maisanaba Hernández, G., Hercog, K., Filipič, M., Jos, A., Žegura, B. (2016) Genotoxic potential of Montmorillonite clay mineral and alteration in the expression of genes involved in toxicity mechanisms in the human hepatoma cell line HepG2. Journal of hazardous materials,. 304, 425-433.
5. Novotnik, B., Ščančar, J., Milačič, R., Filipič, M., Žegura, B. Cytotoxic and genotoxic potential of Cr(VI), Cr(III)-nitrate and Cr(III)-EDTA complex in human hepatoma (HepG2) cells. (2016) Chemosphere, 154, 124-131.