Učni načrt predmeta

Predmet:
Brezžične komunikacije
Course:
Wireless Communications
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-638
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Andrej Hrovat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, “A survey of radio propagation modeling for tunnels, ”IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014.
2. R. Libnik, A. Švigelj, G. Kandus, “A novel SIP based procedure for congestion aware handover in heterogeneous networks,” Computer communications, vol. 33, no. 18, pp. 2176-2184, 2010.
3. F. Nadeem, E. Leitgeb, G. Kandus, T. Javornik, “Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links,” IET communications, vol. 6, no. 5, pp. 492-498, 2012.
4. I. Androulidakis, G. Kandus, “Mobile phone security - awareness and practices,” The Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, vol. 7, no. 1, pp. 16-22, 2013.
5. A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, “Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks,” Space communications, vol. 22, no. 2/4, pp. 191-203, 2013.