Učni načrt predmeta

Predmet:
Brezžične komunikacije
Course:
Wireless Communications
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-638
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Andrej Hrovat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva. disciplines or computer science.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod:
zgodovina brezžičnih komunikacij, pregled fiksnih in mobilnih brezžičnih sistemov, spekter, brezžične storitve in aplikacije

Brezžični kanal:
mehanizmi razširjanja, ozkopasovni in širokopasovni modeli kanala, kapaciteta, interferenca, presih, močnostna in spektralna učinkovitost

Oddajnik-sprejemnik in obdelava signala:
modulacijski in kodni postopki, raznolikost, združevanje in izenačevanje, optimalni sprejem signala

Omrežni vidiki:
načrtovanje radijskega omrežja, pokritost z radijskim signalom, upravljanje mobilnosti, kakovost storitve

Programirljivi radio:
referenčni modeli in arhitekture sistema, rekonfigurabilnost, upravljanje omrežja

Nove tehnologije radijskega vmesnika:
sodostop in celična načela, OFDM, sistemi z razpršenim spektrom, sistemi z več vhodi in več izhodi, pametne antene

Brezžični komunikacijski sistemi:
celični sistemi, LEO, MEO, GEO satelitski sistemi, visoko leteče platforme

Mobilni sistemi druge in tretje generacije:
GSM, GPRS, CDMA, DECT, TETRA, UMTS, IMT- 2000 tehnologije, brezžične 3G IP omrežne arhitekture, protokoli in storitve

Mobilni sistemi četrte in pete generacije:
HSPA, LTE, WiMAX, 5G tehnologije in infrastruktura

Brezžična širokopasovna omrežja:
pregled omrežij, standardov, tehnologij, načrtovanje, aplikacije in storitve

Priložnostna brezžična omrežja:
načela načrtovanja in aplikacije, protokolni sloji, energetsko omejena omrežja

Varnost v brezžičnih omrežjih:
pooblastitev, prepoznavanje, overjanje, kriptografski algoritmi

Introduction:
history of wireless communication, overview of fixed and mobile wireless systems, spectrum, wireless services and applications

Wireless Channel:
propagation mechanisms, narrowband and wideband channel models, capacity, interference, fading, power and spectral efficiency

Transceiver and Signal Processing:
modulation and coding techniques, diversity, combining and equalization, optimal signal reception

Network Aspects:
radio network planning, radio signal coverage, mobility management, quality of service

Software Defined Radio:
reference models and system architectures, reconfigurability and network management

New Air Interface Technologies:
multiple access and cellular principles, OFDM, spread spectrum systems, multiple input multiple output systems, smartantennas

Wireless Communication Systems:
cellular systems, LEO, MEO, GEO satellite systems, High Altitude Platforms

Second and Third Generation Mobile Systems:
GSM, GPRS CDMA,, DECT, TETRA, UMTS, IMT-2000 technologies, wireless 3G IP network architectures, protocols and services

Forth and Fifth Generation Systems:
HSPA, LTE, WiMAX, 5G technologies and infrastructure

Wireless Broadband Networks:
overview of networks, standards, technologies, planning, applications and services

Ad Hoc Wireless Networks:
design principles and applications, protocol layers, energy constrained networks

Security in Wireless Networks:
authorization, identification, authentication, cryptographic algorithms

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- A. F. Molisch, Wireless Communications, Wiley, 2010. ISBN: 978-0-470-74186-3
- P. Marsch, Ö. Bulakci, O. Queseth, M. Boldi, 5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research, Wiley, 2018, ISBN-13: 978-1119425120.
- J. Rodriguez, Fundamentals of 5G Mobile Networks, Wiley, 2015, ISBN: 978-1118867525.
- G. L. Stüber, Principles of Mobile Communications, Springer, 2012. ISBN: 978-1-4614-0364-7
- A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-511-84122-4

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja brezžičnih komunikacij.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem predmetu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

The aim of the course is to familiarize the student with the knowledge in the field of wireless communications.

The competencies of the students completing this course successfully will include the ability to analyze, synthesize and anticipate solutions and consequences, to gain the mastery over research methods, procedures and processes and a development of the critical judgment.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- razumevanje pojavov v radijskem kanalu in postopkov digitalne obdelave signala v sprejemnih in oddajnih napravah,
- poznavanje standardov in drugih priporočil, ki so osnova za načrtovanje brezžičnih sistemov,
- poznavanje sodobnih postopkov in tehnologij, ki omogočajo varen, zanesljiv in učinkovit radijski prenos govora in podatkov,
- poznavanje postopkov za načrtovanje brezžičnih omrežij in metod izračuna pokritja z radijskim signalom.

Students successfully completing this course will acquire:
- understanding of phenomena in radio channel and digital signal processing techniques in transceivers,
- knowledge of standards and other recommendations needed for wireless systems design,
- knowledge of advanced techniques and technologies, enabling secure, reliable and efficient radio transmission of voice and data,
- knowledge of techniques for wireless network design and methods for calculation of radio signal coverage.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SIMONČIČ, Aleš, JAVORNIK, Tomaž, SEŠEK, Aleksander, HROVAT, Andrej. Direction of arrival estimation for BLE : antenna array design and evaluation. AEÜ : international journal of electronics and communications. [Online ed.]. Aug. 2023, vol. 168, [article no.] 154722, str. 1-9, ilustr. ISSN 1618-0399.
2. KOCEVSKA, Teodora, JAVORNIK, Tomaž, ŠVIGELJ, Aleš, HROVAT, Andrej. Framework for the machine learning based wireless sensing of the electromagnetic properties of indoor materials. Electronics. 2021, vol. 10, no. 22, str. 2843-1-2843-24. ISSN 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics10222843.
3. GUAN, Ke, MORENO, Juan, AI, Bo, BRISO-RODRIGUEZ, Cesar, PENG, Bile, HE, Danping, HROVAT, Andrej, ZHONG, Zhangdui, KÜRNER, Thomas. 5G channel models for railway use cases at mmWave band and the path towards terahertz. IEEE intelligent transportation systems magazine. [Print ed.]. 2021, vol. 13, no. 3, str. 146-155. ISSN 1939-1390. DOI: 10.1109/MITS.2019.2926371.
4. VUČNIK, Matevž, ŠOLC, Tomaž, GREGORC, Urban, HROVAT, Andrej, BREGAR, Klemen, SMOLNIKAR, Miha, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Continuous integration in wireless technology development. IEEE communications magazine. [Print ed.]. 2018, vol. 56, no. 12, str. 74-81. ISSN 0163-6804. DOI: 10.1109/MCOM.2018.1800107.
5. KELMENDI, Arsim, HROVAT, Andrej, MOHORČIČ, Mihael, VILHAR, Andrej. Prediction model of fade duration statistics for satellite communications at ka and Q bands. IEEE transactions on antennas and propagation. [Print ed.]. 2019, vol. 67, no. 8, str. 5519-5531. ISSN 0018-926X. DOI: 10.1109/TAP.2019.2916657.