Učni načrt predmeta

Predmet:
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih
Course:
Resource Management for Wireless Networks
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Komunikacijske tehnologije 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Communication Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-639
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Mihael Mohorčič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KELMENDI, Arsim, HROVAT, Andrej, MOHORČIČ, Mihael, ŠVIGELJ, Aleš. Alphasat propagation measurements at Ka- and Q- bands in Ljubljana : three years statistical analysis. IEEE antennas and wireless propagation letters. [Print ed.]. 2021, vol. 20, no. 2, str. 174-178. ISSN 1536-1225. DOI: 10.1109/LAWP.2020.3043321.
2. CERAR, Gregor, YETGIN, Halil, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Machine learning for wireless link quality estimation : a survey. IEEE Communications surveys and tutorials. 2021, vol. 23, iss. 2, str. 696-728, ilustr. ISSN 1553-877X. DOI: 10.1109/COMST.2021.3053615.
3. M. Sociu, T. Solc, L. Cremene, M. Mohorcic, C. Fortuna, "Discrete transmit power devices in dense wireless networks : methodology and case study", IEEE access, ISSN 2169-3536, 2017, vol. 5, pp. 1762- 1778, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2669403.
4. T. Šolc, C. Fortuna, M. Mohorčič, "Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping”, V: M.-G. di Benedetto, edt. Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks: recent advances in visions for the future, Springer, 2015, pp. 361-405.
5. ŠOLC, Tomaž, YETGIN, Halil, GALE, Timotej, MOHORČIČ, Mihael, FORTUNA, Carolina. Whitelisting in RFDMA networks. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 159284-159299, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2950754.