Učni načrt predmeta

Predmet:
Plinski senzorji
Course:
Gas Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-651
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SANTHOSH, Neelakandan Marath, VASUDEVAN, Aswathy, JUROV, Andrea, FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, CVELBAR, Uroš. Oriented carbon nanostructures from plasma reformed resorcinol-formaldehyde polymer gels for gas sensor applications. Nanomaterials. [Online ed.]. 2020, vol. 10, no. 9, str. 1704-1-1704-15. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano10091704
2. SANTHOSH, Neelakandan Marath, VASUDEVAN, Aswathy, JUROV, Andrea, KORENT, Anja, SLOBODIAN, Petr, ZAVAŠNIK, Janez, CVELBAR, Uroš. Improving sensing properties of entangled carbon nanotube-based gas sensors by atmospheric plasma surface treatment. Microelectronic engineering. [Print ed.]. 2020, vol. 232, str. 111403-1-111403-10. ISSN 0167-9317. DOI: 10.1016/j.mee.2020.111403
3. PARK, Sanghoo, CHOE, Wonho, LEE, Hyungyu, PARK, Joo Young, KIM, Jinwoo, MOON, Se Youn, CVELBAR, Uroš. Stabilization of liquid instabilities with ionized gas jets. Nature : the international weekly journal of science. [Print ed.]. 2021, vol. 592, str. 49-53. ISSN 0028-0836. DOI: 10.1038/s41586-021-03359-9
4. JUROV, Andrea, KOS, Špela, BLAGUS, Tanja, SREMAČKI, Ivana, FILIPIČ, Gregor, HOJNIK, Nataša, NIKIFOROV, Anton, LEYS, Christophe, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, CVELBAR, Uroš. Atmospheric pressure plasma jet-mouse skin interaction: Mitigation of damages by liquid interface and gas flow control. Biointerphases. 2022, vol. 17, iss. 2, str. 021004-1-021004-10. ISSN 1559-4106. https://avs.scitation.org/doi/full/10.1116/6.0001596, DOI: 10.1116/6.0001596
5. GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, KOTNIK, Jože, BERISHA, Sabina, NAIR, Sreekanth Vijayakumaran, JUROV, Andrea, CVELBAR, Uroš, HORVAT, Milena. Calibration approach for gaseous oxidized mercury based on nonthermal plasma oxidation of elemental mercury. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2022, vol. 94, iss. 23, str. 8234-8240, ilustr. ISSN 0003-2700. DOI: 10.1021/acs.analchem.2c00260