Učni načrt predmeta

Predmet:
Plinski senzorji
Course:
Gas Sensors
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-651
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Uroš Cvelbar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali diploma univerzitetnega študijskega programa. Potrebna so tudi osnovna znanja iz senzorskih tehnologij.

Completed Bologna second-cycle study program or an equivalent pre-Bologna university study program. Basic knowledge of sensor principles and technologies is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Prepoznavanje uporabe in načina delovanja različnih vrst plinskih senzorjev, kot so katalitični, elektrokemični, infrardeči in polprevodniški, ter določitev njihove uporabe za zaznavo različnih vrst plinov.

Novi postopki za zajemanje signalov na katalitičnih in polprevodniških plinskih senzorjih: potenciometrični, amperometrični, uporovni in resonančni.

Nove metode in matematična orodja za obdelavo signalov iz plinskih senzorjev ter njihova analiza.

Nove tehnologije za izdelavo katalitičnih in polprevodniških plinskih senzorjev, načrtovanje elektrod in materiali za njihovo izdelavo.

Napredni sistemi za zaznavo plinskih molekul, večvrstni sistemi senzorjev in določanje selektivnosti, uporaba nanomaterialov in kvantnih pik.

Identification of gas sensor application and detection of different gases. Basics of gas sensor operation in respect to different gas sensor type including catalytic, electrochemical, infrared and semiconductor sensors.

New techniques in signal processing on catalytic and semi-conductor gas sensors: potentiometric, amperometric, resistive and resonant.

New methods and mathematical tools for signal processing from gas sensor and their analysis.

New technologies for building catalytic and semiconductor gas sensors, design of electrodes
and materials for their manufacturing.

Advanced systems for detection of gaseous molecules, multi-array sensor systems and determination of selectivity, use of nanomaterials and quantum dots.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
R. Jaaniso, O.K. Tan, Semiconductor Gas Sensors, Elsevier, 2013, ISBN:9780857092366.
C-D. Kohl, T. Wagner, Gas Sensing Fundamentals, 2014, Springer, ISBN:978-3-642-54519-1.
G. Sberveglieri (ed.), Gas Sensors: Principles, Operation and Developments, 2012, Springer, ISBN:
9780792320043.
M. Fleischer, M. Lehmann (ed.), Solid State Gas Sensors – Industrial Applications, 2014, Springer, ISBN:
978-3-642-28093-1.
A. Mandelis, C. Christofides, Physics and Chemistry of Solid State Gas Sensor Devices, 1993, Wiley,
ISBN: 978-0-471-55885-9.
G. Korotcenkov, Handbook of Gas Sensor Materials (vol.1/2), 2013, Springer, ISBN: 978-1-4614-7165-3,
978-1-4614-7387-9.

Izbrani znanstveni članki.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je posredovati študentom obstoječa znanja iz plinskih senzorjev in njihove uporabe.

Študenti bodo seznanjeni s sodobni plinskimi senzorji, kjer bodo izpostavljeni predvsem katalitični in polprevodniški plinski senzorji. Spoznali bodo njihovo uporabo za zaznavo specifičnih plinskih molekul, postopke zajemanja in obdelave signalov, novimi tehnologijami za njihovo izdelavo, določanje selektivnosti in uporabo novih materialov za zaznavo plinov.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju plinskih senzorjev, ki vključuje načrtovanje, izdelavo, preskušanje in vrednotenje njihovega delovanja.

The objective of the course is to deliver to the students the existing knowledge of advanced gas sensors.

Students will be acquainted with modern gas sensors with special emphasis on catalytic and semiconductor gas sensors. They will learn about the gas sensor use for detection of specific gaseous molecules, advanced signal acquisition and processing techniques, new technologies for their manufacturing, determination of selectivity and use of new materials for gas sensing.

Students will develop the ability to solve independent research and development tasks in the field of advanced gas sensors, including design, building, testing, and performance evaluation.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- osnovno znanje in razumevanje sodobnih plinskih senzorjev;
- nove koncepte in pristope na področju plinskih senzorjev, ki vključujejo napredne metode, tehnologije in arhitekture;
- pregled nad stanjem raziskav in razvoja na področju plinskih senzorjev in tehnologij za zaznavo molekul.

Students, successfully completing this course will acquire:
- basic knowledge and understanding of existing gas sensors,
- new concepts and approaches in the field of gas sensing, including advanced methods, technologies, and architecture,
- state-of-the-art in research and development in the field of gas sensors and technologies for sensing gaseous molecules.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije, individualno delo.

Lectures, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SANTHOSH, Neelakandan Marath, VASUDEVAN, Aswathy, JUROV, Andrea, FILIPIČ, Gregor, ZAVAŠNIK, Janez, CVELBAR, Uroš. Oriented carbon nanostructures from plasma reformed resorcinol-formaldehyde polymer gels for gas sensor applications. Nanomaterials. [Online ed.]. 2020, vol. 10, no. 9, str. 1704-1-1704-15. ISSN 2079-4991. DOI: 10.3390/nano10091704
2. SANTHOSH, Neelakandan Marath, VASUDEVAN, Aswathy, JUROV, Andrea, KORENT, Anja, SLOBODIAN, Petr, ZAVAŠNIK, Janez, CVELBAR, Uroš. Improving sensing properties of entangled carbon nanotube-based gas sensors by atmospheric plasma surface treatment. Microelectronic engineering. [Print ed.]. 2020, vol. 232, str. 111403-1-111403-10. ISSN 0167-9317. DOI: 10.1016/j.mee.2020.111403
3. PARK, Sanghoo, CHOE, Wonho, LEE, Hyungyu, PARK, Joo Young, KIM, Jinwoo, MOON, Se Youn, CVELBAR, Uroš. Stabilization of liquid instabilities with ionized gas jets. Nature : the international weekly journal of science. [Print ed.]. 2021, vol. 592, str. 49-53. ISSN 0028-0836. DOI: 10.1038/s41586-021-03359-9
4. BENLIKAYA, Ruhan, SLOBODIAN, Petr, RIHAR, Peter, PULIYALIL, Harinarayanan, CVELBAR, Uroš, OLEJNIK, Robert. Ammonia plasma-treated carbon nanotube/epoxy composites and their use in sensing applications. Express polymer letters. 2022, vol. 16, no. 1, str. 85-101.DOI: 10.3144/expresspolymlett.2022.7.
5. GAČNIK, Jan, ŽIVKOVIĆ, Igor, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, KOTNIK, Jože, BERISHA, Sabina, NAIR, Sreekanth Vijayakumaran, JUROV, Andrea, CVELBAR, Uroš, HORVAT, Milena. Calibration approach for gaseous oxidized mercury based on nonthermal plasma oxidation of elemental mercury. Analytical chemistry. [Print ed.]. 2022, vol. 94, iss. 23, str. 8234-8240, ilustr. ISSN 0003-2700. DOI: 10.1021/acs.analchem.2c00260