Učni načrt predmeta

Predmet:
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov
Course:
Local electrical, electromechanical and thermal properties of the sensor materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-652
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim osnov znanjem področja predmeta (pogovor, pisna dokazila).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (interview, documentation).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Aktualne tehnološke rešitve in metode za merjenje lokalnih električnih, elektromehanskih in termičnih lastnosti funkcijskih materialov.

Osnovni principi delovanja mikroskopa na atomsko silo (AFM) s piezoelektričnim (PFM), prevodnim (CAFM) in temperaturnim (SThM) modulom ter ostale sorodne tehnike.

Napredne merilne tehnike na osnovi AFM, kot na primer tehnika za določanje lokalnih elektrokaloričnih lastnosti na osnovi modificiranega SThM sistema.

Povezave med lokalnimi in makroskopskimi lastnostmi funkcijskih materialov.

Individualno poglobljena analiza izbranega realnega primera iz študentove disertacije:
I) izbor primerne tehnike za določitev želenih lokalnih lastnosti (kot na primer lokalne električne prevodnosti, lokalnega piezoelektričnega odziva, feroelektrične domenske strukture, nukleacija in preklaplanje domen, lokalna toplotna prevodnost, itd.),
II) eksperimentalno delo na mikroskopu ter analiza dobljenih rezultatov.

Up-to-date technological solutions and methods for determination of local electrical, electromechanical and thermal properties of functional materials.

Basic principles of atomic force microscopy (AFM), piezo-force microscopy (PFM), conductive-force microscopy (CAFM), scanning thermal microscopy (SThM) and related techniques.

Advanced measurement techniques based on AFM, such as determination of local electrocaloric properties by modified SThM system.

Connections between the local and macroscopic properties of the functional materials.

Individual analysis of a case study related to the topic of the student’s PhD research:
I) selection of a suitable technique for the determination of local target properties (such as local electrical conduction, local piezoelectric response, ferroelectric domain structure, domain nucleation and switching, local thermal conductivity, etc.),
II) practical work on the microscope and analysis of measured results.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrani članki predvsem v revijah Nature, Science, Advanced Functional Materials, Sensors and Actuators, Physical Review Letters, Acta Materialia. / Targeted selection of papers from Nature, Science, Advanced Functional Materials, Sensors and Actuators, Physical Review Letters, Acta Materialia.

S. Kalinin, A. Gruverman, Scanning probe microscopy, Electrical and electromechanical phenomena at the nanoscale, 2007, Springer Science+Business Media, LLC.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji predmeta so:
- študent se seznani s koncepti in opremo za določanje lokalnih električnih, elektromehanskih in toplotnih lastnosti različnih senzorskih materialov,
- študent spozna osnovne principe delovanja AFM, PFM, CAFM in SThM ter ostale sorodne tehnike, kot so AFM s Kelvinovo sondo (KPFM), mikroskopija električnih sil (EFM) in mikroskopija magnetnih sil (MFM),
- študent izmeri in analizira lokalne lastnosti senzorskih materialov (kratek raziskovalni projekt).

Kompetence študenta:
- izbere primerno tehniko za določanje želenih lokalnih lastnosti,
- zna pripraviti vzorce (npr. kristale, volumenske materiale, tanke in debele plasti, nanomateriale, itd.) za meritve lokalnih lastnosti,
- določi in analizira želene lokalne lastnosti senzorskega materiala, kot so na primer lokalna električna prevodnost, lokalen piezoelektrični odziv, feroelektrična domenska struktura, lokalna toplotna prevodnost, itd.,
- zna povezati lokalne in makroskopske lastnosti materialov.

The objectives of the course are:
- student becomes familiar with the concepts of and equipment for determination of local electrical, electromechanical and thermal properties of different sensor materials,
- student understands basic principles of AFM, PFM, CAFM, SThM and other related techniques such as Kelvin-probe force microscopy (KPFM), electrostatic-force microscopy (EFM) and magnetic-force microscopy (MFM),
- student measures and analyses selected material´s characteristics (a short research project).

Competences of the student:
- Ability to select appropriate technique for desired local measurements.
- Ability to prepare the samples (for example crystals, bulk materials, thin and thick films, nanomaterials, etc.) for microscopic analyses of local properties.
- Ability to determine and analyse selected material´s characteristics such as local electrical conduction, local piezoelectric behaviour, ferroelectric domain structure, local thermal properties, etc.
- Ability to understand the connections between the local and macroscopic properties of materials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje osnov lokalnih električnih, elektromehanskih in termičnih lastnosti senzorskih materialov.
- Poznavanje AFM, PFM, CAFM, SThM in sorodnih tehnik.
- Sposobnost povezovanja znanj o AFM tehnikah in praktičnega dela na mikroskopu pri analizi konkretnega primera v okviru doktorskega študija.

Knowledge and understanding:
- Understanding the principles of local electrical, electromechanical and thermal properties of different sensor materials.
- Knowledge of AFM, PFM, CAFM, SThM and related techniques.
- Ability to correlate knowledge and skills of advanced AFM techniques to perform practical exercise on the microscope related to the PhD research.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, individualno voden študij, ki vključuje vodeno praktično delo na mikroskopu in predstavitev rezultatov v obliki seminarske naloge.

Interactive lectures, individually guided study which includes guided practical work on the microscope related to the PhD research and presentation of results in a seminar.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, ki vsebuje teorijo in rezultate praktičnih vaj na mikroskopu
50 %
Seminar, which includes the theory as well as results of practical exercise on the microscope
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, PRAH, Uroš. Investigations of ferroelectric polycrystalline bulks and thick films using piezoresponse force microscopy. Proceedings of the royal society A, Mathematical, physical and engineering sciences, ISSN 1364-5021. [Print ed.], 2019, vol. 475, no. 2223, 8 str., doi: 10.1098/rspa.2018.0782.
2. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, ŠADL, Matej. Investigation of piezoelectric 0.65Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−0.35PbTiO3 films in cross-section using piezo-response force microscopy. Applied physics letters. [Spletna izd.]. 2022, vol. 121, no. 19, str. 192905-1-192905-7. ISSN 1077-3118. DOI: 10.1063/5.0104829.
3. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, ŠADL, Matej, PRAH, Uroš, FIŠINGER, Val. Magnetic force microscopy of multiferroic bulk ceramic oxides. Crystals. May 2023, vol 13, iss. 5, [article no.] 838, str. 1-14, ilustr. ISSN 2073-4352. https://www.mdpi.com/2073-4352/13/5/838, DOI: 10.3390/cryst13050838.
4. BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8, doi: 10.1038/s41467-020-15595-0..
5. WALKER, Julian, MIRJANIĆ, Anja, PRAH, Uroš, ŠADL, Matej, CONDURACHE, Oana, BENČAN, Andreja, ROJAC, Tadej, GRIGORAS, Marian, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana. Magnetic contributions in multiferroic gadolinium modified bismuth ferrite ceramics. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2020, vol. 188, str. 233-237, doi: 10.1016/j.scriptamat.2020.07.045.