Učni načrt predmeta

Predmet:
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov
Course:
Local electrical, electromechanical and thermal properties of the sensor materials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-652
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga, ki vsebuje teorijo in rezultate praktičnih vaj na mikroskopu
50 %
Seminar, which includes the theory as well as results of practical exercise on the microscope
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, PRAH, Uroš. Investigations of ferroelectric polycrystalline bulks and thick films using piezoresponse force microscopy. Proceedings of the royal society A, Mathematical, physical and engineering sciences, ISSN 1364-5021. [Print ed.], 2019, vol. 475, no. 2223, 8 str., doi: 10.1098/rspa.2018.0782.
2. BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MAKAROVIČ, Maja, KOMELJ, Matej, ROJAC, Tadej. Domain-wall pinning and defect ordering in BiFeO3 probed on the atomic and nanoscale. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2020, vol. 11, str. 1762-1-1762-8, doi: 10.1038/s41467-020-15595-0..
3. URŠIČ, Hana, DRNOVŠEK, Silvo, MALIČ, Barbara. Complex domain structure in polycrystalline Pb(Sc0.5Nb0.5)O3. Journal of physics. D, Applied physics, ISSN 0022-3727, 2016, vol. 49, str. 115304-1-115304-4, [COBISS.SI-ID 29301543].
4. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2017, vol. 16, no. 3, str. 322-327, doi: 10.1038/nmat4799.
5. WALKER, Julian, MIRJANIĆ, Anja, PRAH, Uroš, ŠADL, Matej, CONDURACHE, Oana, BENČAN, Andreja, ROJAC, Tadej, GRIGORAS, Marian, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana. Magnetic contributions in multiferroic gadolinium modified bismuth ferrite ceramics. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2020, vol. 188, str. 233-237, doi: 10.1016/j.scriptamat.2020.07.045.