Učni načrt predmeta

Predmet:
Menedžment tehnologije in inovacij
Course:
Management of Technology and Innovation
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-653
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Likar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projektna naloga
60 %
Project work
Seminarska naloga
40 %
Term paper
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠIROK, Klemen, LIKAR, Borut. External engine concept for mastering the front end of innovation and technology processes. Humanities & social sciences reviews. Sept. 2019, vol. 7, no. 5, str. 183-194, ilustr. ISSN 2395-6518. https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7523, DOI: 10.18510/hssr.2019.7523. [COBISS.SI-ID 1541793220]
2. LIKAR, Borut, TRČEK, Denis. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology. Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.581968. [COBISS.SI-ID 51088899]
3. ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, PUŠAVEC, Franci, LIKAR, Borut. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. Frontiers in psychology. 2021, vol. 12, art. 592528, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.592528/full. [COBISS.SI-ID 66328835]
4. LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092] Patent.
5. LIKAR, Borut. Cradle with a motor swinging element : DE112011103612 (B4), 2017-01-05. Munchen: German Patent and Trademark Office, 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4380119].