Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja
Course:
Internet Technologies and Applications in Educational Processes
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Napredne internetne tehnolog ije 1 2
Information and Communication Advanced Internet Technologi es 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-654
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Tanja Arh
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina /
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, str. 47-56.
2. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, RIBEIRO, Claudia, FERNANDES, João, PEREIRA, João, ARH, Tanja. Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education. Intelligent information management, ISSN 2160-5912, 2012, vol. 4, no. 6, str. 348-356, doi: 10.4236/iim.2012.46039.
3. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2012, vol. 17, no. 3, str. 369-383.
4. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija, ISSN 1318-5454, 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8.
5. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, ISSN 1790-0832, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251.