Učni načrt predmeta

Predmet:
Informacijska varnost in ekonomija tveganj
Course:
Information Security and Risk Managment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Advanced Internet Technologies 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-659
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Rok Bojanc
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni ali ustni izpit
50
Written or oral exam
Seminarska naloga
25
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
25
Oral defence of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. A quantitative model for information-security risk management. Engineering management journal, vol. 25, no. 3, pp. 25-37, 2013.
2. R. Bojanc, B. Mörec, M. Tekavčič, B. Jerman-Blažič. Model določitve optimalnega obsega vlaganj v informacijsko varnost. IB revija, vol. 46, no. 3/4, pp. 53-61, 2012.
3. R. Bojanc, B. Jerman-Blažič, M. Tekavčič. Managing the investment in information security technology by use of a quantitative modeling. Information processing & management, vol. 48, no. 6, pp. 1031-1052, 2012.
4. R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system. Organizacija, vol. 45, no. 6, pp. 276-288, 2012.
5. R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Computer standards & interfaces, vol. 30, no. 4, pp. 216-222, 2008.