Učni načrt predmeta

Predmet:
Internetne aplikacije in upravljanje
Course:
Internet Applications and Government
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja Napredne internetne tehnologije 1 1
Information and Communication Technologies, 3rd cycle Advanced Internet Technologies 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-664
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borka Jerman-Blažič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva ininformatike.

Completed second cycle studies in information or communication technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course. Basic knowledge of mathematics, computer science and informatics is also requested.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Internetne storitve in aplikacije:
Imenski prostor Interneta
Upravljanje z domenami
Trg imenskega prostora
Preslikava naslovov, URI, URL
ENUM
Varnost pri upravljanju z domenami

Splet in družabna omrežja:
Protokol HTTP in jezik HTML
Spletne aplikacije, Internet reči

Druge standardne storitve:
Elektronska pošta
Prenos datotek
VoIP, P2P prenos vsebin IP TV, delo na daljavo
Storitve e-uprave, e-pravo, e-zdravje

Upravljanje interneta:
Standardi Interneta IETF
Protokol SNMP
Delovanje in naloge ICANN

Internet applications and services:
Domain Name System
Managing internet domain space
Internet Address Mapping, URI, URL
ENUM
Security provision in DNS operation -DNSSEC
World Wide Web
Protocol HTTP and language HTML
WEB applications, Social networks, Internet of Things, on-line working

Other Internet services:
E-mail
File Transfer
VoIP, P2P, Multimedia and IP telephony
E-government services (justice, administration, health)

Management and internet governance
Internet standrads, IETF
Protocol SNMP
Internet governance
ICANN Operation and Tasks

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw Hill, 5th edition, 2012, N.Y. ISBN 978-0-07-296775-3
- A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 5th, edition, Prentice Hall, 2010, N.J. ISBN 978-0-132-12695-3
- P. Loshin, IPv6 Clearly explained, Academic Press, S.F, 1999 ISBN: 978-1-558-60810-8
- C. Liu, J. Peek, R. Jones, B. Buus, A. Nye, Managing Internet Information Services, A nutshel handbook, O`Reilly & Ass.2004, ISBN 1-56592-062-7, Sebastopol, CA, USA

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilji:
Pridobiti temeljna znanja s področja Internetnih storitev, osnove delovanja aplikacijskih protokolov in storitev. Razumevanje upravljanja interneta v pogojih digitalnega trga. Vloga in pomen družabnih omrežij.

Kompetence:
Obvladati področje internetnih storitev – uporaba in dizajn aplikacij, upravljanje internetnih omrežij in storitev

Objectives:
Understanding application layer of the TCP/IP protocol stack. Knowledge and understanding of the principles of network application architecture, application protocols and services. Understanding internet governance and operation of the domain systems.

Competences:
Mastering the field of internet applications,design of services, managing internet networks

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje, razumevanje in upravljanje ter načrtovanje internetnih aplikacij.

Pridobitev znanja in obvladovanje delovanja arhitekture internetnih aplikacij. Uporaba aplikacijskih protokolov (HTTP, DNS, SMTP, MIME, FTP, P2P), med-komunikacijskih procesov in internetnih storitev za potrebe načrtovanja internetnih storitev in njihovo upravljanje ter vzdrževanje. Uporaba in načrtovanje družabnih omrežij.

Načrtovanje spletnih aplikacij

Knowledge, understanding and capability to design internet services addressing different needs and applications.

Practical use in designing services based on protocols: DNS, HTTP, SMTP, MIME, P2P, SNMP and other. Understanding of Client-Server Application Model, P2P communications, Communication of processes. Application of the acquired knowledge in design of internet services and their governance. Use and design of social networks.

Design web applications

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije, laboratorijsko delo

Lectures, seminar work, consultations, laboratory work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIGOJ, Primož, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Web-service security and the digital skills of users : an exploratory study of countries in Europe. Journal of internet services and information security. 2023, vol. 13, no. 3, str. 41-57. ISSN 2182-2069
2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Cybersecurity skills among European high-school students : a new approach in the design of sustainable educational development in cybersecurity. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 8, 23 str., graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050.
3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Changing the landscape of cybersecurity education in the EU : will the new approach produce the required cybersecurity skills?. Education and information technologies. 2021, 26 str., graf. prikazi. ISSN 1360-2357
4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies. 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279. ISSN 1360-2357
5. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An intelligent and automated WCMS vulnerability-discovery tool : the current state of the web. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 175466-175473. ISSN 2169-3536