Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz analizne kemije
Course:
Selected Chapters from Analytical Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja
/ 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-690
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Slovene, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. HAN, Jianlin, KISS, Loránd, MEI, Haibo, REMETE, Attila Márió, PONIKVAR-SVET, Maja, SEDGWICK, Daniel Mark, ROMÀN, Raquel, FUSTERO, Santos, MORIWAKI, Hiroki, SOLOSHONOK, V. A. Chemical aspects of human and environmental overload with fluorine. Chemical Reviews, 121 (2021) 4678-4742.
2. LISJAK, Darja, VOZLIČ, Maša, KOSTIV, Uliana, HORÁK, Daniel, MAJARON, Boris, KRALJ, Slavko, ZAJC, Irena, ŽIBERNA, Lovro, PONIKVAR-SVET, Maja. NaYF4NaYF4-based upconverting nanoparticles with optimized phosphonate coatings for chemical stability and viability of human endothelial cells. Methods and applications in fluorescence, 10 (2022), 014001-1-014001-11.
3. PONIKVAR-SVET, Maja, LIEBMAN, Joel F. Structural Chemistry, the journal, the discipline, bridge building, and our personal and professional practice. Structural chemistry, 30 (2019) 1549-1556.
4. ŠTEPEC, Dona, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Fluorine in vegetation due to an uncontrolled release of gaseous fluorides from a glassworks: A case study of measurement uncertainty, dispersion pattern and compliance with regulation. Environmental Pollution 248 (2019) 958-964.
5. ŠTEPEC, Dona, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Measurement uncertainty evaluation and traceability assurance for total fluorine determination in vegetation by fluoride ion selective electrode. Journal of fluorine chemistry, 217 (2019) 22-28.