Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove analizne kemije
Course:
Fundamentals of Analytical Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-691
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena prva stopnja bolonjskega študija ali univerzitetni študijski program.

Completed Bologna first level or university type of undergraduate education.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet obsega naslednje:
• Definicije, osnove, pomen analizne kemije
• Analizna kemija v času
• Razvoj in modifikacija analiznih metod
• Primerjava analiznih metod za določanje glavnih komponent in komponent v sledovih
• Uporaba klasičnih metod v analizni kemiji
• Pregled instrumentalnih analiznih metod
• Osnovni statistični pojmi ter obravnava naključnih in sistematičnih napak v analizni kemiji
• Stopnje analiznega postopka: načrtovanje, izvedba, vrednotenje in obdelava analiznih rezultatov
• Interpretacija analiznih rezultatov

The course includes the following:
• Definitions, basics, significance of analytical chemistry
• Analytical chemistry in time
• Development and modification of analytical methods
• Comparison of analytical methods for determining the main components and trace components
• Use of classical methods in analytical chemistry
• Overview of instrumental analytical methods
• Basic statistical concepts and the handling of random and systematic errors in analytical chemistry
• The stages of the analytical process: design, implementation, evaluation and processing of analytical results
• Interpretation of analytical results

Temeljna literatura in viri / Readings:

D. A. Skoog, D. A. West, F. J. Holler and S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Ed., Cengage Learning, Hempshire, 2014.
R. Bock, A Handbook of Decomposition Methods in Analytical Chemistry, Blackie Group, London, 1979.
J.N. Miller, J.C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, sixth ed., Harlow, Prentice Hall/Pearson, 2010.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj predmeta je doseči poznavanje uporabe najbolj pomembnih metod, ki se uporabljajo v analizni kemiji in možnost uporabe za reševanju realnih problemov.

Študent bo ob zaključku sposoben:
• Razlikovati med klasičnimi in instrumentalnimi analiznimi metodami
• Obvladovati principe nekaterih analiznih metod s poudarkom na klasičnih volumetričnih in gravimetričnih metodah
• Obvladovati principe nekaterih elektrokemijskih metod
• Razumeti pristop k obvladovanju naključnih in sistematičnih napak v analizni kemiji
• Razumeti osnovne statistične pojme za obvladovanje naključnih napak pri kemijski analizi

The main objective of the course is to understand the basics and possibilities of using different analytical methods for solving specific environmental problems.

The student will be able to:
• Distinguish between classical and instrumental analytical methods
• Manage the principles of some analytical methods with emphasis on classical volumetric and gravimetric methods
• Manage the principles of some electrochemical methods
• Understand the approach to managing random and systematic errors in analytical chemistry
• Understand basic statistical concepts for managing random errors in chemical analysis

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Osnovnih principov klasičnih analiznih metod
- Pregled najbolj pogosto uporabljenih klasičnih analiznih metod
- Razumevanje principov elektrokemijskih metod
- Razumevanje razlik med naključnimi in
sistematičnimi napakami v analizni kemiji
- Pregled in uporaba osnovnih statističnih pojmov, ki se uporabljajo pri kemijski analizi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
- Uporaba domače in tuje literature
- Pridobivanje sposobnosti razumevanja različnih pristopov k reševanju konkretnega problema
- Vključevanje znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov ciljano k temi raziskovalnega dela

Knowledge and Understanding:
- Basic principles of classical analytical methods
- An overview of the most commonly used classical analytical methods
- Understanding the principles of electrochemical methods
- Understanding the differences between random and systematic errors in analytical chemistry
- Review and use basic statistical concepts used in chemical analysis

Transferable / Key Skills and other attributes:
- Use of domestic and foreign literature
- Acquiring the ability to understand different approaches to solving a specific problem
- Integrating knowledge into the construction of hypotheses to solve problems targeted at the topic of research work

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, laboratorijske vaje.

Lectures, seminar work, laboratory work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PAVLOVIČ, Anja, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET Maja. Fluoride and aluminium in tea (Camellia sinensis L.) – Tea Quality indicators and risk factors for consumers. Molecules 28 (2023) 6396. doi: 10.3390/molecules28176396.
2. PONIKVAR‑SVet, Maja, LIEBMAN, Joel Fredric. Paradoxes and paradigms: the stabilization/resonance energy of some –C(O)– species: acetyl derivatives, metal carbonyls, and amides alike. Structural Chemistry 34 (2023) 51–54. doi: 10.1007/s11224-022-02023-w.
3. LISJAK, Darja, VOZLIČ, Maša, KOSTIV, Uliana, HORÁK, Daniel, MAJARON, Boris, KRALJ, Slavko, ZAJC, Irena, ŽIBERNA, Lovro, PONIKVAR-SVET, Maja. NaYF4NaYF4-based upconverting nanoparticles with optimized phosphonate coatings for chemical stability and viability of human endothelial cells. Methods and applications in fluorescence 10 (2022) 014001. doi: 10.1088/2050-6120/ac41ba.
4. HAN, Jianlin, KISS, Loránd, MEI, Haibo, REMETE, Attila Márió, PONIKVAR-SVET, Maja, SEDGWICK, Daniel Mark, ROMÀN, Raquel, FUSTERO, Santos, MORIWAKI, Hiroki, SOLOSHONOK, V. A. Chemical aspects of human and environmental overload with fluorine. Chemical Reviews 121 (2021) 4678–4742. doi: 10.1021/acs.chemrev.0c01263.
5. ŠTEPEC, Dona, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Measurement uncertainty evaluation and traceability assurance for total fluorine determination in vegetation by fluoride ion selective electrode. Journal of fluorine chemistry 217 (2019) 22-28. doi: 10.1016/j.jfluchem.2018.08.010.