Učni načrt predmeta

Predmet:
Vgradni sistemi
Course:
Embedded Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Računalniške strukture in sistemi 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Computer Structures and Systems 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-694
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Anton Biasizzo
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Vgradni sistemi: uvod, zgodovinski razvoj področja, osnovna zgradba vgradnih sistemov, programska oprema vgradnih sistemov

Strojna oprema vgradnih sistemov: vgradni procesorji, pomnilnik in neizbrisljiv pomnilnik, vmesniki, časovniki, AD pretvorniki

Prekinitve in izjeme: viri prekinitev, obdelava prekinitev

Izvedbe vgradnih sistemov: AVR Atmega8 mikrokontroler (Arduino), PIC mikrokontroler, 8051 mikrokontroler

Izvedba s programirljivimi vezji FPGA: vezja FPGA, prototipna vezja FPGA, jezik za opis strojne opreme VHDL, picoBlaze procesor

Programska oprema vgradnih sistemov: izvedba s končnim avtomatom stanj

Snovanja programske opreme: tok razvoja programske opreme, prevajanje izvorne kode in križni prevajalniki, knjižnice, izvedba aplikacije, prenos aplikacije

Razhroščevanje programske opreme: strojni razhroščevalnik, omejitve razhroščevalnika, povezava z razvojnim sistemom

Embedded system: introduction, history of development of the area, basic embedded system structure, embedded system software

Embedded system hardware: embedded processors, RAM memory and nonvolatile memory, interfaces, timers, AD converters

Interrupts and exceptions: interrupt sources, interrupt servicing

Embedded system implementations: AVR Atmega8 microcontroller (Arduino), PIC microcontroler, 8051 microcontroler

FPGA-based implementation: FPGA circuits, FPGA development boards, VHDL hardware description language, picoBlaze processor

Embedded system software: finite state machine implementation

Embedded system software design: software design flow, source code compilation and cross-compilers, libraries, application implementation, application download

Software debugging: Hardware debugger, limitations of the hardware debugger, connection with the development system

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
- S. Heath, Embedded Systems Design. Newnes, 2003. ISBN 0-750-65546-1.
- L. Edwards, Embedded System Design on a Shoestring. Newnes, 2003. ISBN 0-750-67609-4.
- J.G. Ganssle, The Art of Designing Embedded Systems. Newnes, 2008. ISBN 0-080-56879-3.
- K. Iniewski, Embedded Systems: Hardware, Design and Implementation. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-
35215-1.
- F. Vahid and T. Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. John
Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-38678-2.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem vgradnih sistemov, z osnovnimi metodami snovanja strojne opreme ter z metodami snovanja programske opreme vgradnih sistemov.

Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale poznavanje vgradnih sistemov, znanje o metodah snovanja strojne in programske opreme vgradnih sistemov.

The goal of the course is to familiarize the student with the field of embedded system, basic embedded system hardware design methods, and software design methods.

The competencies of the students completing this course successfully would include the knowledge of embedded systems, the knowledge of embeded system hardware and software design methods.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- pregled področja vgradnih sistemov,
- poznavanje zgradbe in delovanja strojne
opreme vgradnih sistemov,
- poznavanje glavnih programskih komponent
vgradnih sistemov in njihove povezanosti s
strojno opremo,
- sposobnost izbire strojne platforme za izvedbo
vgradnega sistema za dano aplikacijo,
- poznavanje okolij za razvoj programske opreme
vgradnih sistemov,
- sposobnost snovanja programske opreme
vgradnih sistemov,
- sposobnost razhroščevanja razvitega
vgradnega sistema,
- sposobnost razvoja preprostega vgradnega
sistema s programirljivimi vezji FPGA.

Students successfully completing this course will acquire:
- Overview of the field of the embedded systems,
- Knowledge of the structure and operation of the embedded system hardware,
- Knowledge of the main software components of the embedded system and their interaction with hardware,
- Ability to select a hardware platform for embedded system implementation for a given
application,
- Knowledge of the design environments for the embedded system software design,
- Ability to design embedded system software,
- Ability to debug designed embedded system,
- Ability to develop simple embedded system based on FPGA devices.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, konzultacije, individualno
delo

Lectures, seminar, consultations, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. RAUT, Gopal, BIASIZZO, Anton, DHAKAD, Narendra, GUPTA, Neha, PAPA, Gregor, VISHVAKARMA, Santosh Kumar. Data multiplexed and hardware reused architecture for deep neural network accelerator. Neurocomputing. [Print ed.]. 2022, vol. 486, str. 147-159, graf. prikazi, tabele. ISSN 0925-2312. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14652, DOI: 10.1016/j.neucom.2021.11.018
2. BULIĆ, Patricio, KOJEK, Gašper, BIASIZZO, Anton. Data transmission efficiency in bluetooth low energy versions. Sensors. Sep. 2019, vol. 19, no. 17, str. 1-17, DOI: 10.3390/s19173746
3. MEHRA, Sumiran, RAUT, Gopal, DAS, Ribhu, VISHVAKARMA, Santosh Kumar, BIASIZZO, Anton. An empirical evaluation of enhanced performance softmax function in deep learning. IEEE access. [in press] 2023, 13 str. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3265327.
4. BIASIZZO, Anton, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, VALENČIČ, Eva, PAVLIN, Marko, SANTO-ZARNIK, Marina, BLAŽICA, Bojan, O'KELLY, Damian, PAPA, Gregor. An open-source approach to solving the problem of accurate food-intake monitoring. IEEE access. 2021, vol. 9, str. 162835-162846. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3128995
5. PAPA, Gregor, SANTO-ZARNIK, Marina, VUKAŠINOVIĆ, Vida. Electric-bus routes in hilly urban areas : overview and challenges. Renewable & sustainable energy reviews : an international journal. [Print ed.]. 2022, vol. 165, str. 112555-1-112555-19. ISSN 1364-0321