Učni načrt predmeta

Predmet:
Metode programskega inženirstva
Course:
Software Engineering Methods
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in si stemi 1 2
Information and Communication Computer Structures and System s 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-695
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. G. Popovski, B. Koroušić Seljak, T. Eftimov. FoodBase corpus : a new resource of annotated food entities. Database. 2019, vol. 2019, str. 1-13. ISSN 1758-0463.
2. T. Eftimov, G. Popovski, M. Petković, B. Koroušić Seljak, D. Kocev. COVID-19 pandemic changes the food consumption patterns. Trends in food science & technology, 2020, vol. 104, str. 268-272. ISSN 0924-2244. DOI: 10.1016/j.tifs.2020.08.017.
3. T. Eftimov, G. Popovski, E. Valenčič, B. Koroušić Seljak. FoodEx2vec : new foods' representation for advancedfood data analysis. Food and chemical toxicology. [in press] 2020, 39 str. ISSN 0278-6915.
4. T. Eftimov, B. Koroušić Seljak, P. Korošec. A rule-based named-entity recognition method for knowledge extraction of evidence-based dietary recommendations. PloS one, ISSN 1932-6203, 2017, vol. 12, no. 6, str. 0179488-1-0179488-32.
5. S. Mezgec, B. Koroušić Seljak. NutriNet : a deep learning food and drink image recognition system for dietary assessment. Nutrients, ISSN 2072-6643, 2017, vol. 9, no. 7, str. 657-1- 657-19.