Učni načrt predmeta

Predmet:
Računalniške strukture in sistemi
Course:
Computer Structures and Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in si stemi 1 1
Information and Communication Computer Structures and System s 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-698
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
60 30 60 450 20

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Gregor Papa
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. G. Raut, A. Biasizzo, N. Dhakad, N. Gupta, G. Papa, S. K. Vishvakarma, "Data multiplexed and hardware reused architecture for deep neural network accelerator," Neurocomputing 486: 147-159, 2022
2. G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
3. A. Biasizzo, F. Novak, and P. Korošec, “A multi-alphabet arithmetic coding hardware implementation for small FPGA devices,” Journal of Electrical Engineering, vol. 64, no. 1, pp. 44-49, 2013.
4. G. Papa, B. Koroušić Seljak, P. Korošec, M. Piletič, I. Hren, M. Pavlin. Innovative pocket-size Bluetooth kitchen scale. Agro food industry hi-tech, ISSN 1722-6996, 2018, vol. 29, no. 5, pp. 29-32
5. K. Tashkova, P. Korošec, and J. Šilc, “A Distributed Multilevel Ant-Colony Algorithm for the Multi-Way Graph Partitioning,” International Journal of Bio-Inspired Computation, vol. 3, no. 5, pp. 286-296, 2011.