Učni načrt predmeta

Predmet:
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo
Course:
ICT for eHealth Expert Systems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske Računalniške strukture in si stemi 1 1
Information and Communication Computer Structures and System s 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT3-700
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. B. Koroušić Seljak. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. European journal of clinical nutrition, 64, S121-S127, 2010.
2. B. Koroušić Seljak, V. Stibilj, L. Pograjc, N. Fidler Mis, E. Benedik. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chemistry 140 (3), 553-561, 2013.
3. S. Mezgec, T. Eftimov, T. Bucher, B. Koroušić Seljak. Mixed deep learning and natural language processing method for fake-food image recognition and standardization to help automated dietary assessment. Public health nutrition. [in press] 2018, 10 str. ISSN 1368-9800.
4. G. Papa, B. Koroušić Seljak, P. Korošec, M. Piletič, I. Hren, M. Pavlin. Innovative pocket-size Bluetooth kitchen scale. Agro food industry hi-tech. 2018, vol. 29, no. 5, str. 29-32. ISSN 1722-6996.
5. B. Koroušić Seljak, D. Mlakar-Mastnak, Ž. Mrevlje, G. Veninšek, N. Rotovnik-Kozjek. A multi-center survey on hospital malnutrition and cachexia in Slovenia. European journal of clinical nutrition. [in press] 2019, 8 str. ISSN 0954-3007.