Učni načrt predmeta

Predmet:
Strateške presoje vplivov na okolje
Course:
Strategic Evaluation of Environmental Impacts
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-706
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Davor Kontić
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar in pisni ali ustni izpit:
Seminar and written or oral exam:
- procesno ocenjevanje (usmerjanje študenta k čim boljšem doseganju izidov)
50 %
- Formative assessment
- sumarno (zaključno) ocenjevanje kompetenc
50 %
- Summative assessment
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KONTIĆ, Branko, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Davor, TRDIN, Nejc, MATKO, Maruša. Improving appraisal of sustainability of energy options - a view from Slovenia. Energy policy, ISSN 0301-4215. [Print ed.], 2016, vol. 90, str. 154-171, doi: 10.1016/j.enpol.2015.12.022.
2. MATKO, Maruša, GOLOBIČ, Mojca, KONTIĆ, Branko. Reducing risks to electric power infrastructure due to extreme weather events by means of spatial planning : case studies from Slovenia. Utilities policy, ISSN 0957-1787. [Print ed.], 2017, vol. 44, str. 12-24, doi: 10.1016/j.jup.2016.10.007.
3. KONTIĆ, Branko. Effects of the revised EIA Directive on practice in Slovenia = Auswirkungen der UVPÄnderungs- Richtlinie auf die Praxis in Slowenien. UVP-Report, ISSN 0933-0690, 2016, vol. 30, no. 2, str. 101-105, doi: 10.17442/uvp-report.030.18.
4. BOHANEC, Marko, TRDIN, Nejc, KONTIĆ, Branko. A qualitative multi-criteria modelling approach to the assessment of electric energy production technologies in Slovenia. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2017, vol. 25, no. 3, str. 611-625, doi: 10.1007/s10100-016-0457- 4.
5. KONTIĆ, Branko, KONTIĆ, Davor. Prostorsko urejanje v okolici nevarnih industrijskih obratov = Area management around hazardous industrial installations. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ISSN 0353-085X, 2017, št. 31, str. 171-180.