Učni načrt predmeta

Predmet:
Podatkovna skladišča
Course:
Data Warehouses
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja Digitalna transformacija 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle Digital Transformation 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-707
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Bojan Cestnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PEROVŠEK, Matic, VAVPETIČ, Anže, KRANJC, Janez, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Wordification : propositionalization by unfolding relational data into bags of words. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2015, vol. 42, no. 17/18, str. 6442-6456, doi: 10.1016/j.eswa.2015.04.017.
2. PEROVŠEK, Matic, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, COLTON, Simon, LAVRAČ, Nada. Towards narrative ideation via cross-context link discovery using banded matrices. V: TUCKER, Allan (ur.). Advances in intelligent data analysis XII : IDA 2013 : 12th International Symposium, London, UK, October 17-19, 2013 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 8207). Berlin; Heidelberg: Springer, 2013, vol. 8207, str. 333-344.
3. PEROVŠEK, Matic, VAVPETIČ, Anže, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. A wordification approach to relational data mining. V: FÜRNKRANZ, Johannes (ur.), et al. Discovery science : 16th International Conference, DS 2013, Singapore, October 6-9, 2013. proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, 8140). Berlin, Heidelberg: Springer, 2013, vol. 8140, str. 141-154.
4. JURŠIČ, Matjaž, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. HCI empowered literature mining for cross-domain knowledge discovery. V: HOLZINGER, Andreas (ur.), PASI, Gabriella (ur.). Humancomputer interaction and knowledge discovery in complex, unstructured, big data : proceedings, Third International Workshop, HCI-KDD 2013, Held at SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 7947). Berlin; Heidelberg: Springer, 2013, vol. 7947, str. 124-135.
5. PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074.