Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja vsi 1 2
Information and Communication Technologies, 2nd cycle all 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
IKT2-711
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Marko Debeljak
Sodelavci / Lecturers:
Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Student must complete first-cycle study programmes in natural sciences, technical disciplines or computer science.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih strokovno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivom izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin ter s posredovanjem ugotovitev v obliki ustne predstavitve seminarja.

Students will develop the ability to follow and identify current professional research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of information and communication technologies. Students will also face the challenge of writing a written review of the selected topics and by sharing their findings through oral seminar presentation.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Strokovna in znanstvena literatura s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter pisnega in ustnega komuniciranja s strokovno javnostjo. / Professional and scientific literature in the field of information and communication technologies and written and oral communication with the professional public.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih strokovnih problemov, sodobnih metodoloških pristopov k njihovi razrešitvi in najnovejših dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Pomemben cilj je tudi sposobnost pisnega celostnega povzemanja obravnavanih vsebin in posredovanja ugotovitev v obliki ustne komunikacije.

The aim of the course is to learn about current professional problems, modern methodological approaches to their solutions and the latest achievements in the field of information and communication technologies. An important goal is also the students’ ability to write a comprehensive review of the selected study subject and to share their findings through oral communication.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Priprava pisnega poročila ter suverena ustna komunikacija obravnavanih vsebin.

Študenti bodo izpopolnili sposobnosti spremljanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisnega povzemanja obravnavane vsebine ter njene suverene predstavitve in ustnega komuniciranja.

Knowledge and understanding:
Preparation of a written report and oral communication of the selected topic.

Students will gain the capacity of following research activities and results in the area of Information and Communication Technologies. They will get skills to evaluative published works in scientific literature, to write review papers and to make a public presentation of their seminar work.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. • MARZIDOVŠEK, Martin, PODPEČAN, Vid, CONTI, Erminia, DEBELJAK, Marko, MULDER, Christian. BEFANA : a tool for biodiversity-ecosystem functioning assessment by network analysis. Ecological modelling. [Print ed.]. 2022, vol. 471, str. 110065-1-110065-6, ilustr. ISSN 0304-3800. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2022.110065.
2. • SANDÉN, Taru, WAWRA, Anna, BERTHOLD, Helene, MILOCZKI, Julia, SCHWEINZER, Agnes, GSCHMEIDLER, Brigitte, SPIEGEL, Heide, DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta. TeaTime4Schools : using data mining techniques to model litter decomposition in austrian urban school soils. Frontiers in ecology and evolution. 2021, vol. 9, str. 703794-1-703794-9, ilustr. ISSN 2296-701X. DOI: 10.3389/fevo.2021.703794.
3. • WALL, David P., DELGADO, Antonio, O'SULLIVAN, Lilian, CREAMER, Rachel, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, HENRICKSEN, Christian B., DEBELJAK, Marko. A decision support model for assessing the water regulation and purification potential of agricultural soils across Europe. Frontiers in sustainable food systems. [in press] 2020, 15 str. ISSN 2571-581X. DOI: 10.3389/fsufs.2020.00115
4. • SANDÉN, Taru, TRAJANOV, Aneta, SPIEGEL, Heide, KUZMANOVSKI, Vladimir, SABY, Nicolas, PICAUD, Calypso, HENRIKSEN, Christian B. H., DEBELJAK, Marko. Development of an agricultural primary productivity decision support model : a case study in France. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 58-1-58-13. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00058
5. • DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, KUZMANOVSKI, Vladimir, et al. A field-scale decision support system for assessment and management of soil functions. Frontiers in environmental science. 2019, vol. 7, str. 115-115-14. ISSN 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2019.00115