Učni načrt predmeta

Predmet:
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta
Course:
Science Communication Module 1: Popular Science Communication, Module 2: Scientific Publications and Project Proposals
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-725
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Študenti MPŠ, ki bodo vpisali ta predmet, morajo imeti potrjeno aktivno udeležbo pri vseh petih predmetnih sklopih. Aktivno udeležbo potrdijo predavatelji ali koordinator
40 %
IPS students who will enroll this course must have evidence of active participation in all five parts of the subjects. Active participation is certified by the lecturers or by the coordinator of the subject
Izdelek študenta, kot je povzetek, osnutek članka, osnutek projekta, posnetek predstavitve
40 %
Student work, e.g. abstracts, draft manuscripts, draft projects, recording of a presentation
Ustni zagovor izdelka
20 %
Oral defence of student work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. NOVAK, Saša, KOCEN, Matej, ŠESTAN, Andreja, GALATANU, Andrei, GALATANU, Magdalena, TARANCÓN, Sandra, TEJADO, Elena, PASTOR, Jose Ygnacio, JENUŠ, Petra. Beneficial effects of a WC addition in FAST-densified tungsten. Materials Science & Engineering. A, Structural materials: Properties, Microstructure and Processing, ISSN 0921-5093. 2019,
2. NOVAK, Saša (intervjuvanec). Znanstveni jezik je štirioglat : RTV, oddaja Jezikanje, 7. 12. 2018
3. NOVAK, Saša (intervjuvanec). Podobe znanja - dr. Saša Novak : Radio Slovenija, III. program, program ARS. 5. jun. 2015
4. NOVAK, Saša. I am a scientist - and I talk about it!. Fusion in Europe, 2017, no. 2, str. 10-113.
5. NOVAK, Saša. Kaj pa znanstveniki sploh počnete? : znanstveni blog. Delo, ISSN 0350-7521, 16. mar. 2017, letn. 59, št. 62, str. 17.