Učni načrt predmeta

Predmet:
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki
Course:
Contemporary Mathematical and Statistical Methods in Natural Sciences and Engineering
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-728
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Matjaž Omladič
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Domače naloge
25 %
Homework
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor
25 %
Oral defense
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, MOJŠKERC, Blaž, OMLADIČ, Matjaž. Spearman's footrule and Gini's gamma : local bounds for bivariate copulas and the exact region with respect to Blomqvist's beta. Journal of computational and applied mathematics. [Print ed.]. Jul. 2021, vol. 390, art. 113385, 23 str. ISSN 0377-0427. https://doi.org/10.1016/j.cam.2021.113385, DOI: 10.1016/j.cam.2021.113385
2. OMLADIČ, Matjaž, STOPAR, Nik. On a new partial order on bivariate distributions and on constrained bounds of their copulas. Fuzzy sets and systems : international journal of soft computing and intelligence. [Print ed.]. July 2021, vol. 415, str. 118-135. ISSN 0165-0114. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011420302414, DOI: 10.1016/j.fss.2020.06.006
3. KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž. Singular components of shock model copulas. Journal of computational and applied mathematics. [Print ed.]. Jan. 2022, vol. 400, art. 113749 (14 str.). ISSN 0377-0427. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037704272100371X, DOI: 10.1016/j.cam.2021.113749
4. OMLADIČ, Matjaž, STOPAR, Nik. Multivariate imprecise Sklar type theorems. Fuzzy sets and systems : international journal of soft computing and intelligence. [Print ed.]. Jan. 2022, vol. 428, str. 80-101. ISSN 0165-0114. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011420304681, DOI: 10.1016/j.fss.2020.12.002
5. KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, MOJŠKERC, Blaž, OMLADIČ, Matjaž. Extreme generators of shock induced copulas. Applied mathematics and computation. [Print ed.]. Sep. 2022, vol. 429, art. 127214, str. 1-16. ISSN 0096-3003. DOI: 10.1016/j.amc.2022.127214