Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 2
Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
ST3-729
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marina Dermastia
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KOGEJ, Zala, DERMASTIA, Marina, MEHLE, Nataša. Development and validation of a new TaqMan real-time PCR for detection of 'Candidatus phytoplasma pruni'. Pathogens. 7 Aug. 2020, vol. 9, iss. 8, str. 1-13, ilustr. ISSN 2076-0817. https://www.mdpi.com/2076-0817/9/8/642, DOI: 10.3390/pathogens9080642
2. ŠKRLJ, Blaž, POMPE NOVAK, Maruša, BRADER, Günter, ANŽIČ, Barbara, RAMŠAK, Živa, GRUDEN, Kristina, KRALJ, Jan, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, ROITSCH, Thomas, DERMASTIA, Marina. New cross-talks between pathways involved in grapevine infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ revealed by temporal network modelling. Plants. Apr. 2021, vol. 10, iss. 4, str. 646-1- 646-18, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/646, DOI: 10.3390/plants10040646
3. DERMASTIA, Marina, ŠKRLJ, Blaž, STRAH, Rebeka, ANŽIČ, Barbara, TOMAŽ, Špela, KRIŽNIK, Maja, SCHÖNHUBER, Christina, RIEDLE-BAUER, Monika, RAMŠAK, Živa, PETEK, Marko, KLADNIK, Aleš, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina, ROITSCH, Thomas, BRADER, Günter, POMPE NOVAK, Maruša. Differential response of grapevine to Infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes. International journal of molecular sciences. 1 Apr. 2021, vol. 22, no. 7, str. 3531-1-3531-28. ISSN 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3531
4. KOCJAN, Domen, DOLENC KOCE, Jasna, ETL, Florian, DERMASTIA, Marina. Genome size of life forms of Araceae : a new piece in the C-value puzzle. Plants. 27 Jan. 2022, vol. 11, iss. 3, str. 1-24, ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/11/3/334, DOI: 10.3390/plants11030334
5. MEHLE, Nataša, KAVČIČ, Sanda, MERMAL, Sara, VIDMAR, Sara, POMPE NOVAK, Maruša, RIEDLE-BAUER, Monika, BRADER, Günter, KLADNIK, Aleš, DERMASTIA, Marina. Geographical and temporal diversity of ‘Candidatus Phytoplasma solani' in wine-growing regions in Slovenia and Austria. Frontiers in plant science. Mai 2022, vol. 13, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-462X. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.889675, DOI: 10.3389/fpls.2022.889675