Učni načrt predmeta

Predmet:
Družba, narava in okolje
Course:
Society, Nature and the Environment
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-732
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Tomaž Grušovnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), SPANNRING, Reingard (urednik), SYSE, Karen Lykke (urednik). Environmental and animal abuse denial : averting our gaze. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2021. VII, 234 str., ilustr. Environment and society. ISBN 978-1-7936-1046-1, ISBN 1-7936-1046-0. [COBISS.SI-ID 45175043]
2. GRUŠOVNIK, Tomaž. Environmental denial : why we fail to change our environmentally damaging practices. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2012, vol. 27, fasc. 1, str. 91-106. [COBISS.SI-ID 2358227]
3. GRUŠOVNIK, Tomaž. Odtenki zelene : humanistične perspektive okoljske problematike, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 85 str. ISBN 978-961-6732-26-0. [COBISS.SI-ID 258132480]
4. GRUŠOVNIK, Tomaž. Osnove okoljske etike. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Urad za UNESCO, 2021. 46 str. http://www.danfilozofije.net/wp-content/uploads/2021/11/SDF2021_OSNOVE-OKOLJSKE-ETIKE_e-knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 86502915]
5. SPANNRING, Reingard, GRUŠOVNIK, Tomaž. Leaving the Meatrix? Transformative learning and denialism in the case of meat consumption. Environmental education research. 2019, vol. 25, iss. 8, str. 1190-1199. ISSN 1469-5871. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504622.2018.1455076, DOI: 10.1080/13504622.2018.1455076. [COBISS.SI-ID 1540240068], [JCR, SNIP, WoS do 31. 5. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,50, Scopus do 8. 3. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]