Učni načrt predmeta

Predmet:
Osnove ekologije in ekotoksikologije
Course:
Basic Ecology and Ecotoxicology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-734
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Janez Ščančar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisni izpit, projekt
50 %
Examination, project
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Content of trace elements and chromium speciation in Neem powder and tea infusions. Journal of trace elements in medicine and biology, ISSN 0946-672X, 2015, vol. 31, str. 98-106, doi: 10.1016/j.jtemb.2015.04.003. [COBISS.SI-ID 28531239].
2. NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Inhibition of the nitrification process in activated sludge by trivalent and hexavalent chromium, and partitioning of hexavalent chromium between sludge compartments. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2014, vol. 105, str. 87-94, doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.12.096. [COBISS.SI-ID 27432487].
3. PEETERS, Kelly, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. The use of isotopically enriched tin tracers to follow the transformation of organotin compounds in landfill leachate. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2014, vol. 53, str. 297-309, doi: 10.1016/j.watres.2014.01.034. [COBISS.SI-ID 27462695].
4. ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila. Study of nickel content in Ni-rich food products in Slovenia. Journal of food composition and analysis, ISSN 0889-1575, 2013, vol. 32, no. 1, str. 83-89, doi: 10.1016/j.jfca.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 27095591].
5. MARTINČIČ, Anže, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, KOVAČ, Viljem, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. A novel method for speciation of Pt in human serum incubated with cisplatin, oxaliplatin and carboplatin by conjoint liquid chromatography on monolithic disks with UV and ICP-MS detection. Talanta, ISSN 0039-9140. [Print ed.], 2013, vol. 116, str.141-148, doi: 10.1016/j.talanta.2013.05.016. [COBISS.SI-ID 26734631].