Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-738
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Milena Horvat
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽIVKOVIĆ, Igor, FAJON, Vesna, KOTNIK, Jože, SHLYAPNIKOV, Yaroslav, OBU, Kristina, BEGU, Ermira, HORVAT, Milena, Relations between mercury fractions and microbial community components in seawater under the presence and absence of probable phosphorus limitation conditions. Journal of Environmental Sciences(China), ISSN 1001-0742, [in press] 2018, 18 str., doi: 10.1016/j.jes.2018.03.012.
2. KOBAL, Alfred Bogomir, SNOJ TRATNIK, Janja, MAZEJ, Darja, FAJON, Vesna, GIBIČAR, Darija, MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana, KOCMAN, David, KOTNIK, Jože, SEŠEK-BRIŠKI, Alenka, OSREDKAR, Joško, KRSNIK, Mladen, PREZELJ, Marija, KNAP, Črt, KRIŽAJ, Bojana, LIANG, Lian, HORVAT, Milena. Exposure to mercury in susceptible population groups living in the former mercury mining town of Idrija, Slovenia. Environmental research : multidisciplinary journal of environmental sciences, ecology, and public health, ISSN 0013-9351, Jan. 2017, vol. 152, str. 434-445, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116302729, doi: 10.1016/j.envres.2016.06.037.
3. BRATKIČ, Arne, KORON, Neža, RIBEIRO GUEVARA, Sergio, FAGANELI, Jadran, HORVAT, Milena. Seasonal variation of mercury methylation potential in pristine coastal marine sediment from the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Geomicrobiology journal, ISSN 0149-0451, 2017, vol. 34, no. 7, str. 587-595.
4. HINES, Mark E., COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, HORVAT, Milena. Controls on microbial mercury transformations in contaminated sediments downstream of the Idrija mercury mine (West Slovenia) to the Gulf of Trieste (northern Adriatic). Journal of soils and sediments : protection, risk assessment and remediation, ISSN 1439-0108, 2017, vol. 17, iss. 7, str. 1961-1971. http://dx.doi.org/10.1007/s11368- 016-1616-x, doi: 10.1007/s11368-016-1616-x
5. FISHBAIN, Barak, ROBINSON, Johanna A., KOCMAN, David, HORVAT, Milena, et al. An evaluation tool kit of air quality micro-sensing units. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 575, str. 639-648, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.061.