Učni načrt predmeta

Predmet:
Radioekologija
Course:
Radioecology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-741
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Stegnar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Temeljna literatura in viri / Readings:
Cilji in kompetence:
Objectives and competences:
Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BENEDIK, Ljudmila. Simultaneous determination and uptake assessment of selected radionuclides in plants grown in substrate contaminated with U-mill tailings. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2016, vol. 309, no. 1, str. 351-365, doi: 10.1007/s10967-016-4881-7. [COBISS.SI-ID 29521447].
2. MATVEYEVA, Ilona, JAĆIMOVIĆ, Radojko, PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BURKITBAYEV, Mukhambetkali. Uptake of uranium, thorium and radium isotopes by plants growing in dam impoundment Tasotkel and the Lower Shu region (Kazakhstan). Radiochimica Acta, ISSN 0033-8230, 2016, vol. 104, iss. 1, str. 51-57, doi: 10.1515/ract-2015-2457. [COBISS.SI-ID 29006375].
3. SMODIŠ, Borut, ČERNE, Marko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BENEDIK, Ljudmila. Transfer of uranium and radium to Chinese cabbage from soil containing elevated levels of natural radionuclides. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2015, vol. 306, iss. 3, str. 685-694, doi: 10.1007/s10967-015-4198-y. [COBISS.SI-ID 28785447].
4. SMODIŠ, Borut, ŠTROK, Marko, ČERNE, Marko. Radioecology around a closed uranium mine. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2014, vol. 299, issue 1, str. 765-771, doi: 10.1007/s10967-013-2697-2. [COBISS.SI-ID 27172647].
5. ŠTROK, Marko, SMODIŠ, Borut. Soil-to-plant transfer factors for natural radionuclides in grass in the vicinity of aformer uranium mine. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2013, vol. 261, str. 279-284, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.03.036. [COBISS.SI-ID 26695975].