Učni načrt predmeta

Predmet:
Radioekologija
Course:
Radioecology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 2. stopnja / 1 2
Ecotechnologies, 2nd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO2-741
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Peter Stegnar
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Borut Smodiš
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij prve stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed first-cycle studies in natural sciences or engineering or completed second-cycle studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Vpliv radioaktivnih snovi in ionizirajočih sevanj na okolje:
- Viri ionizirajočega sevanja in radionuklidi v okolju;
- Vloga radioaktivnih snovi v ekosistemih;
- Porazdelitev in prenos radionuklidov v okolju;
- Učinki ionizirajočih sevanj na organizme in na ekosisteme;
- Radiološke ocene izpustov radionuklidov v okolje;
- Ukrepanje v primeru radioaktivnih izpustov v okolje;
- Nezgodni izpusti radioaktivnosti v okolje in protiukrepi.

Influence of radioactive substances and ionising radiation to the environment:
- Sources of ionizing radiation and radionuclides in the environment;
- Role of radioactive substances in ecosystems;
- Dispersion and transport of radionuclides in the environment;
- Effects of ionizing radiation on organisms and ecosystems;
- Assessing the radiological impact of radionuclides releases to the environment;
- Management of radioactive releases to the environment;
- Accidental releases of radioactivity in the environment and countermeasures.

Temeljna literatura in viri / Readings:

E. Van der Stricht, R. Kirchman (eds.). Radioecology: radioactivity & ecosystems. International Union for Radioecology, Fortemps, 2001.
David A. Atwood (ed.), Radionuclides in the environment, Wiley, 2010.
Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments, Technical Reports Series No. 472, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2010.
S. Fesenko, B.J. Howard (eds.), Guidelines for remediation strategies to reduce the radiological consequences of environmental contamination, Technical Reports Series No. 475, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013.
Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer to wildlife, Technical Reports Series No. 475, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2014.

Ciljani izbor znanstvenih objav. / Targeted selection of scientific publications.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je študentu pojasniti vplive ionizirajočih sevanj na ekosisteme.

Cilj se navezuje na kompetence:
- Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
- Sposobnost uporabe znanja na akademski ravni in v praksi;
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju;
- Kooperativnost, delo v skupini in v mednarodnem okolju;
- Uporaba teoretskih in eksperimentalnih metod pri razreševanju problemov, povezanih z vplivi ionizirajočih sevanj na ekosisteme.

The objective of the course is to explain a student
the effects of ionising radiation on ecosystems.

This objective is related to competences:
- Command of research methods, procedures and
processes, and well-formed skills for critical judgment;
- Critical thinking at both academic level and in
practice;
- Communication ability and skills in the
international environment;
- Ability to work in a team and in international
environment;
- Ability to apply theoretical and experimental
methods in solving problems related to the effects of ionising radiation on ecosystems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Poznati in razumeti osnovne principe radioekologije;
- Pojasniti porazdelitev in prenos radionuklidov v
različnih ekosistemih;
- Oceniti vlogo izbranega radionuklida v ekosistemu;
- Ugotoviti vpliv ionizirajočih sevanj na ekosisteme;
- Načrtovati ukrepe v primeru radioloških nesreč v zunanjem okolju;
- Priporočati primerne tehnike za zmanjšanje oziroma odstranitev radioaktivnih onesnaževal iz okolja;
- Vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju radioekologije.

- Know and understand basic principles of radioecology;
- Explain distribution and transfer of radionuclides in various ecosystems;
- Assess the role of a selected radionuclide in the environment;
- Find out the effects of ionising radiation on ecosystems;
- Plan countermeasures in case of radiological accidents in the environment;
- Recommend appropriate techniques for reducing and/or eliminating radioactive contaminants from the environment;
- Establish the ability to communicate in English in the field of radioecology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja.
Seminar.
Vključevanje v projekte za reševanje izbranih
problemov.
Priprava seminarske predstavitve.

Lectures.
Seminar work.
Participation in projects for solving selected
problems.
Preparation of the seminar presentation.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Zagovor seminarske naloge, pri katerem študent dokaže osvojitev vseh študijskih izidov z vsaj po enim konkretnim primerom
50 %
Defense of the seminar work where the student demonstrates the achievement of all learning outcomes with at least one specific case for each outcome
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BENEDIK, Ljudmila. Simultaneous determination and uptake assessment of selected radionuclides in plants grown in substrate contaminated with U-mill tailings. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2016, vol. 309, no. 1, str. 351-365, doi: 10.1007/s10967-016-4881-7. [COBISS.SI-ID 29521447].
2. MATVEYEVA, Ilona, JAĆIMOVIĆ, Radojko, PLANINŠEK, Petra, SMODIŠ, Borut, BURKITBAYEV, Mukhambetkali. Uptake of uranium, thorium and radium isotopes by plants growing in dam impoundment Tasotkel and the Lower Shu region (Kazakhstan). Radiochimica Acta, ISSN 0033-8230, 2016, vol. 104, iss. 1, str. 51-57, doi: 10.1515/ract-2015-2457. [COBISS.SI-ID 29006375].
3. SMODIŠ, Borut, ČERNE, Marko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, BENEDIK, Ljudmila. Transfer of uranium and radium to Chinese cabbage from soil containing elevated levels of natural radionuclides. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2015, vol. 306, iss. 3, str. 685-694, doi: 10.1007/s10967-015-4198-y. [COBISS.SI-ID 28785447].
4. SMODIŠ, Borut, ŠTROK, Marko, ČERNE, Marko. Radioecology around a closed uranium mine. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, ISSN 0236-5731, 2014, vol. 299, issue 1, str. 765-771, doi: 10.1007/s10967-013-2697-2. [COBISS.SI-ID 27172647].
5. ŠTROK, Marko, SMODIŠ, Borut. Soil-to-plant transfer factors for natural radionuclides in grass in the vicinity of aformer uranium mine. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2013, vol. 261, str. 279-284, doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.03.036. [COBISS.SI-ID 26695975].